Umpi­leh­mil­le jotain parem­paa

Suun­nit­te­let­ko uut­ta osas­toa umpi­leh­mil­le? Uut­ta tilaa poi­ki­mis­ta odot­ta­vil­le, poi­ki­neil­le ja vas­ta­poi­ki­neil­le? Hyvä koh­de, monel­la oli­si tar­vet­ta päi­vit­tää nave­tas­sa juu­ri nämä tilat.

Entäs jos ei pys­ty?

Jos uudet tilat eivät sovi bud­jet­tiin, voi­si sil­ti teh­dä jotain pie­nem­pää ja jat­kaa uuden hie­non suun­nit­te­lua tai aina­kin haa­vei­lua. Jot­ta voi­si teh­dä edes jotain, pitäi­si hah­mot­taa olo­suh­tei­den kuris­ta­vin pul­lon­kau­la ja läh­teä rat­ko­maan sitä.

 Kuva vasem­mal­la: “Täl­lä tilal­la halut­tiin par­ret myös umpio­sas­toon ja umpi­leh­mät sil­mien alle. Lisäk­si halut­tiin kes­to­kui­vik­keel­la ole­va eril­li­nen poi­ki­ma­kar­si­na. Tämä umpio­sas­to yhdek­säl­le leh­mäl­le plus poi­ki­ma­kar­si­na raken­net­tiin nave­tan pää­dys­sä, saman katon alla ollee­seen rehu­va­ras­toon. Nave­tan leh­mä­hal­lin ja rehu­va­ras­ton väli­nen sei­nä kaa­det­tiin, ruo­kin­ta­pöy­tää jat­ket­tiin tähän pää­hän, valet­tiin käy­tä­vät ja par­ret ja hom­mat­tiin peh­meät petit ja par­si­ka­lus­teet ja kui­vi­ke­poh­ja poi­ki­ma­kar­si­naan. Ei umpi­pe­riä ja ruo­kin­ta­pöy­tää 86 cm per pää vaik­ka osas­to oli­si täyn­nä. Son­ta­ko­ne oli ole­mas­sa ja sii­hen inves­toi­tiin vain lisää ket­jua. Hin­nak­si täl­le pro­jek­til­le 15 000 plus alv. Omis­ta­jat olleet erit­täin tyy­ty­väi­siä — osas­to on rau­hal­li­nen ja toi­mi­va ja umpi­leh­mien pöt­sit ovat täyn­nä.”

Peri­syn­ti­nä ahtaus

Ahtaus umpio­sas­tos­sa hel­pot­tuu eläi­miä vähen­tä­mäl­lä. Väl­jim­mäs­sä­kään osas­tos­sa ei saa olla leh­miä enem­män kuin makuu­par­sia. Mitä sok­ke­loi­sem­pi tila, mitä vähem­män ruo­kin­ta­ti­laa tai väis­tö­ti­laa käy­tä­vil­lä, sitä huo­nom­min se kes­tää ahtaut­ta.

Tasai­nen poi­ki­ma­ryt­mi oli­si ihan­ne, mut­ta aina ei käy kuten suun­ni­tel­laan. Las­ken­nal­li­ses­ti 10 lyp­sä­vää koh­den tar­vi­taan vähin­tään 2 umpi­leh­mä­paik­kaa (umpeen­lai­tos­ta poi­ki­mi­seen), jos leh­mät poi­ki­vat tasai­ses­ti. Mää­rää lisää, jos hie­hot ovat umpio­sas­tos­sa. Tule­vaa umpi­leh­mien mää­rää kan­nat­taa las­kea ajois­sa etu­kä­teen ja teh­dä suun­ni­tel­ma miten mah­dol­li­sia yli­täyt­tö­ai­ko­ja ehkäis­tään. Ruuh­kai­sis­ta ryh­mis­tä voi ajois­sa lait­taa teu­raak­si sel­lai­sia, joi­den kans­sa on muu­ten­kin ongel­mia vaik­ka uta­re- tai sork­ka­sai­rauk­sien takia. Ruuh­ka-aikoi­hin voi suun­ni­tel­la tilan suu­ren­ta­mis­ta tai etsiä lisä­ti­laa jos­tain aivan muu­al­ta.

 Kuva vasem­mal­la: “Var­si­nai­suo­ma­lai­nen erit­täin toi­mi­va umpio­sas­to. Toteu­tet­tu van­haan latoon.”

Löy­tyy­kö jos­tain 3 sei­nää ja kat­to?

Edul­li­set kek­sin­nöt ovat yllät­tä­neet tiloil­la. Umpi­leh­mien olo­jen väl­jen­tä­mi­nen voi­si onnis­tua siir­tä­mäl­lä umpio­sas­tos­ta vaik­ka vain pian poi­ki­vat ajois­sa jon­ne­kin, mikä ei ole eläin­ti­la alun perin ollut­kaan. Voi­si­ko poi­ki­vien käyt­töön ottaa laa­ka­sii­lon, tilaa rehu­la­dos­ta, kui­vi­ke­va­ras­ton, kone­hal­lin tai -suo­jan tai teh­dä ”lipan” jon­kin raken­nuk­sen sei­nus­tal­le tai laa­jen­nus­osan ulko­tar­hal­la kesä­ai­kaan? Koneil­le, kui­vik­keil­le, väki­re­husii­loil­le, rehuil­le tai muil­le varas­toi­ta­vil­le voi löy­tyä siir­to­ti­la hel­pom­min ja hal­vem­mal­la kuin raken­ta­mal­la uusi raken­nus poi­ki­vil­le. Vai sai­si­ko pres­su­hal­lis­ta uuden osas­ton?

Eduk­si tie­ten­kin on mitä lähem­pää navet­taa tila löy­tyy, sil­lä leh­män käve­lye­täi­syys on mitan mak­si­mi. Mut­ta kyl­lä leh­mät käve­le­vät! Ne oppi­vat siir­rot nopeas­ti ja liik­ku­vat rau­hal­li­ses­ti, ellei ihmi­nen hös­sö­tä. Poi­ki­mi­sen jäl­keen on hyvä pala­ta samaan paik­kaan lyp­syn jäl­keen. Jäl­kei­set tule­vat par­hai­ten, kun olo­ti­la on rau­hal­li­nen ja tut­tu. Jos on ris­ki hal­vaan­tua tai jos leh­mä ontuu, kan­nat­taa poi­ki­ma­peh­kuil­le palaut­taa useam­man­kin lyp­syn jäl­keen. Lyp­sy­mah­dol­li­suus siir­ret­tä­väl­lä kan­nu­ko­neel­la on eduk­si.

Kyl­myys ei ole ongel­ma. Pak­kas­jak­soil­la jou­du­taan valp­paam­min siir­tä­mään syn­ty­viä vasi­koi­ta, mut­ta jak­sot ovat vii­me vuo­si­na olleet sie­det­tä­vän lyhyi­tä ver­rat­tui­na koko vuo­den etui­hin. Vesial­tai­ta on saa­ta­vil­la monen­lai­sia kyl­mään tilaan, mut­ta on myös huo­mioi­ta­va tule­van vesi­put­ken suo­jaa­mi­nen jää­ty­mi­sel­tä.

Kuvat alla: “Poi­ki­ma­ti­lat täl­le tilal­le teh­tiin kah­des­ta laa­ka­sii­los­ta. Toi­nen puo­li toi­mii ruo­kai­lu­ti­la­na. Ruo­kin­ta­puo­len käy­tä­väl­le ker­tyy enem­män lan­taa ja sitä puh­dis­te­taan makuu­aluet­ta useam­min. Tär­ke­ää on, että poi­ki­va leh­mä voi­daan ottaa hel­pos­ti kiin­ni syn­ny­tys­a­pua var­ten ja poi­ki­mi­sen jäl­keen voi­daan antaa toi­mi­va kal­sium­val­mis­te tai teh­dä mui­ta toi­men­pi­tei­tä.”

Vapaas­sa tilas­sa hel­pom­mat poi­ki­mi­set

Kui­vi­ke­poh­jai­nen makuu­alue on help­po perus­taa avoi­meen tilaan. Kui­vi­ke­poh­jal­la poi­ki­van leh­män on muka­va röh­nöt­täää ja hakea muka­vin mah­dol­li­nen asen­to isol­le mahal­le ja vasi­kal­le. Poi­ki­mi­set suju­vat parem­min kuin ahtau­des­sa tai kova­poh­jai­sis­sa, vain vähän kui­vi­te­tuis­sa poi­ki­ma­kar­si­nois­sa. Kui­vi­ke­poh­jan onnis­tu­mi­ses­sa on oikeas­taan vain yksi salai­suus – tilaa on olta­va riit­tä­väs­ti. Toi­sin sanoen, eläi­miä ei saa lait­taa lii­kaa ja mitoi­tus on noin 10 neliö­tä leh­mää koh­den.

Kui­vi­ke­poh­jan hoi­to on myös olta­va help­poa ja trak­to­ril­la tai pien­kuor­maa­jal­la teh­tä­vää. Kui­vi­ket­ta lisä­tään lähes päi­vit­täin ja tyh­jen­ne­tään har­vem­min. Puh­tau­den suh­teen hyvä mit­ta­ri on, että uta­re ei saa likaan­tua. Likai­set veti­met ovat uta­re­ter­veys­ris­ki.

Ruo­kin­ta­ti­lan edes­sä ole­va alue kuor­mit­tuu eni­ten ja sii­tä jou­du­taan puh­dis­ta­maan useam­min. Jos mah­dol­lis­ta, ruo­kin­ta­ti­la voi­si olla erik­seen makuu­ti­las­ta juu­ri käy­tä­vän sii­vouk­sen takia. Myös ruo­kin­nan tulee olla help­poa ja rehun ja jät­tei­den kone­työ­nä teh­tä­vää.

 Kuva vasem­mal­la: “Väl­jä mitoi­tus rau­hoit­taa, vähen­tää stres­siä ja pitää alus­tan kui­vem­pa­na. Puh­das ja kui­va poi­ki­ma­ti­la on suo­ras­sa suh­tees­sa poi­ki­van ute­re­ter­vey­teen. Poi­ki­mi­sen het­kel­lä leh­män vas­tus­tus­ky­ky on alhai­sim­mil­laan ja se on erit­täin herk­kä kai­kel­le ulko­puo­lel­ta tule­val­le tau­ti­pai­neel­le.”

Ryh­mä­ja­ko

Jos koko umpi­leh­mien ryh­mäl­le teh­dään kes­to­kui­vi­ke­poh­jai­set tilat, oli­si suo­si­tel­ta­vaa jakaa ryh­mä kah­tia niin, että poi­ki­mas­sa ole­vat ovat oma­na ryh­mä­nään. Näin saa­daan rau­ha poi­ki­vil­le ja vas­ta­syn­ty­neil­le. Ryh­mä­ja­ko on tar­peen myös tun­nu­tus­ruo­kin­nan onnis­tu­mi­sen takia. Umpeen­lai­tos­sa suo­si­tel­laan vaha­tuu­be­ja, jos umpiai­ka vie­te­tään kes­to­kui­vi­ke­poh­jal­la.

 

Umpi­leh­män toi­ve­lis­ta

  • Elin­ti­laa! Väl­jä 130 cm leveä par­si, jos­sa ei rajoit­ta­via put­kia. Poi­ki­mi­sen lähes­tyes­sä kui­vi­ke­poh­jal­le, jos­sa 10 neliö­tä leh­mää koh­den.
  • Reit­ti juo­maan ja ruo­kin­ta­pöy­däl­le lyhyt ja estee­tön, mie­lel­lään ei umpi­pe­riä.
  • Käy­tä­vil­lä tilaa väis­tää. Kapei­kot ava­ram­mik­si.
  • Ruo­kin­ta­pöy­däl­lä tilaa syö­dä ilman kil­pai­lua. Tuo­ret­ta rehua aina saa­ta­vil­la. Suo­si­tus tilan­tar­pees­ta vaih­te­lee 70–90 cm/lehmä. Jos tilaa on niu­kas­ti, on vie­lä tär­keäm­pää tiheä ja riit­tä­vä rehun­ja­ko.
  • Rai­tis­ta ilmaa ja ilman­vaih­toa, mut­ta ei suo­raa aurin­gon­va­loa. Ver­ho­sei­nät, ken­noik­ku­nat tai avat­ta­vat ikku­nat pääs­tä­vät ilman sisäl­le ja myös pois­to­hor­me­ja tar­vi­taan riit­tä­väs­ti. Tuu­let­ta­jat vii­len­tä­mään makuul­la ole­via läm­pi­mil­lä ja sekoit­ta­maan ilmaa rait­tiik­si kai­kil­la säil­lä.
  • Käy­tä­vät kui­via ja puh­tai­ta. Teho­kas lan­nan­pois­to. Raap­po­jen park­ki­pai­kat siis­tik­si.
  • Ryh­män­vaih­dot stres­saa­vat! Siir­rot ryh­mi­nä, että tapah­tu­mia har­vem­min. Uuden suun­nit­te­lus­sa tavoi­te saa­da poi­ki­ma­ryh­mät, jot­ka siir­re­tään ker­ral­la poi­ki­mis­ta odot­ta­maan. Tila tyh­je­nee poi­ki­mis­ten kaut­ta.

Ter­vei­sin,

Ter­vey­den­huol­toe­läin­lää­kä­ri Mer­vi Yli-Hyn­ni­lä, Lehmälääkärit.com