Mitä ihmet­tä me oikein teh­dään?

Moi ja kii­tos kun klik­ka­sit itse­si Leh­mä­lää­kä­rin Blo­gin pariin! Vuon­na 2019 Blo­gi akti­voi­tuu ja muut­taa muo­to­aan. Kir­joit­ta­jat vaih­tu­vat Leh­mä­lää­kä­ris­tä toi­seen ja jul­kai­sem­me myös asiak­kai­den tari­noi­ta. Blo­gi toi­mii jat­kos­sa alus­ta­na tie­don jaka­mi­seen: mikä ennen oli…

lue lisää

Kana­da­lai­sia aja­tuk­sia lyp­sy­kar­jan pidos­ta

Minul­la oli kun­nia pääs­tä NMC eli Natio­nal Mas­ti­tis Counci­lin vie­raak­si hei­dän kesä­kongres­siin­sa Guelp­hiin, Kana­daan. Tut­ki­mus­ti­lal­ta lai­toin­kin jo kesän alus­sa kuvia ja tari­naa. Lisäk­si osal­lis­tuin luen­to­päi­vään ja tutus­tuin suu­reen jouk­koon tut­ki­joi­ta,…

lue lisää

NMC Inter­na­tio­nal Bovi­ne Mas­ti­tis Con­fe­rence 2018: Opin­to­ret­ki kesäi­seen Mila­noon

Kes­kel­lä kesän työ­kii­rei­tä sain mah­dol­li­suu­den ottaa osaa ame­rik­ka­lai­sen NMC:n jär­jes­tä­mään vuo­sit­tai­seen uta­re­ter­veys­kon­fe­rens­siin, täl­lä ker­taa van­han man­te­reen upeas­sa Mila­nos­sa. Itsel­le mat­ka oli ensim­mäi­nen työn puo­les­ta ulko­mail­le teh­ty reis­su, joka lunas­ti…

lue lisää

Nau­to­jen maha­haa­vat — eli juok­su­tus­ma­han haa­vau­mat

Mis­tä oikein puhu­taan kun puhu­taan maha­haa­vois­ta nau­doil­la? Alla eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­sen kat­ta­va kir­joi­tus nau­to­jen juok­su­tus­ma­ha­haa­vau­mis­ta. Näi­tä ei siis pidä sekoit­taa ns. “nau­laan”, jos­sa jokin terä­vä esi­ne on työn­ty­nyt verk­ko­ma­han läpi, aiheut­taen eri­lai­sia…

lue lisää

Emo­leh­mä­kurs­si 23.–24.8.2018 Ähtä­ris­sä, Hotel­li Mesi­käm­men

EMO­LEH­MÄ­KURS­SI 23.–24.8.2018 Hotel­li Mesi­käm­men, Ähtä­ri.  SAVE THE DATE!! Ter­vey­den­huol­to, ruo­kin­ta, lois­oh­jel­mat ja nau­to­jen käsit­te­ly! Onko Sinul­la emo­leh­miä? Olet­ko har­kit­se­mas­sa emo­leh­mä­kas­va­tus­ta? Olet­ko eläin­lää­kä­ri tai neu­vo­ja, jon­ka asiak­kai­na on…

lue lisää

Vasi­koi­den syn­nyn­näi­set jän­neon­gel­mat

Aika ajoin tulee kysy­myk­siä ja kuvia vasi­kois­ta, joil­la havai­taan heti syn­ty­män jäl­keen tai muu­ta­man päi­vän ikäi­se­nä kou­kis­tu­nei­ta tai ylio­jen­tu­nei­ta jal­ko­ja. Mitä ne ovat ja mitä niil­le pitäi­si teh­dä? Alla on käsi­tel­ty vasi­koi­den syn­nyn­näi­set jän­neon­gel­mat ja nii­hin…

lue lisää

Mik­si vasi­koi­den juot­toa ei kan­na­ta rajoit­taa?

Vir­ve kävi kat­so­mas­sa, mitä Lehmälääkärit.com:n omal­le Babe-vasi­kal­le kuu­luu. Babe on nyt 7 viik­koa van­ha ja kas­vaa vapaal­la juo­tol­la hyvin. Täs­tä ins­pi­roi­tu­nee­na hie­man tut­ki­mus­tie­toa tii­vis­tet­ty­nä sii­tä, mik­si vasi­koi­den juot­toa ei kan­na­ta rajoit­taa. Lyp­sy­ro­tui­set…

lue lisää

Par­si­na­ve­tan olo­suh­de­pa­ran­nus par­si­ra­ken­tei­ta muut­ta­mal­la — Kat­ri Salo­vaa­ra

Eläin­lää­kä­rim­me Hei­din pyyn­nös­tä kir­joit­te­len nyt Leh­mä­lää­kä­rei­den blo­giin muu­ta­man aja­tuk­sen par­si­na­vet­tam­me muu­tos­ten tuu­lis­ta, jot­ka ovat vii­me kevääs­tä läh­tien siel­lä pyyh­ki­neet. Työs­ken­te­lem­me 34 leh­män par­si­na­ve­tas­sa ja olem­me pyr­ki­neet paran­ta­maan leh­mien…

lue lisää

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIM­ME