Lehmälääkärit.com Eläin­lää­kä­rit

Klik­kaa­mal­la kuvaa pää­set tutus­tu­maan kuhun­kin Leh­mä­lää­kä­riin tar­kem­min!

heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

0504909670

Nur­mi­jär­vi

virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

0401697300

Nur­mi­jär­vi

sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

0442835242

Asko­la

Mer­vi Yli-Hyn­ni­lä

mervi.yli-hynnila(at)lehmalaakarit.com

0408401828

Kuor­ta­ne

Noo­ra Fors­blom

noora.forsblom(at)lehmalaakarit.com

0451194722

Kuo­pio

Vera Haa­pa­la

vera.haapala(at)lehmalaakarit.com

0503085197

Espoo

Eva-Lina San­dell

eva-lina.sandell(at)lehmalaakarit.com

0403577765

Hel­sin­ki

Emmi Poi­ko­lai­nen

emmi.poikolainen(at)lehmalaakarit.com

0400841157

Piek­sä­mä­ki

Lehmälääkärit.comin eläin­lää­kä­rit kehit­tä­vät osaa­mis­taan jat­ku­vas­ti sekä koti­maas­sa että ulko­mail­la! 

Alla vii­mei­sim­piä kurs­se­ja, joi­hin he ovat osal­lis­tu­neet tai joil­la he ovat pitä­neet luen­to­ja:

2018

Semi­nar on Nor­disk Mas­ti­tis research,  12.–13.9.2018 Upp­sa­la Ruot­si

World Buiat­rics Congress 28.8.–1.9.2018, Sap­po­ro, Japa­ni

Emo­leh­mä­kurs­si 23.–24.8.2018, Ähtä­ri

NMC Guelph 20.–22.6.2018, Kana­da

NMC Mila­no 11.–13.6.2018, Ita­lia

Cow­Sig­nals 27.1.2018, Tam­pe­re

Lyp­sy­leh­män ruo­kin­ta ja Fee­ding Sig­nals 25.–26.1.2018 Tam­pe­re

2017

Eläin­lää­kä­ri­päi­vät 13.–15.12.2017, Hel­sin­ki

Umpi­ku­ja? 24.–25.11.2017 Sei­nä­jo­ki

EMRW mas­tiit­ti­tut­ki­joi­den semi­naa­ri, 21. — 22.9.2017, Köö­pen­ha­mi­na

D. Döp­fer, DD-semi­naa­ri 4.9.2017, Valio, Hel­sin­ki

2nd semi­nar on CNS 18. -19.5.2017, Ghent, Bel­gia (esi­tys)

Tuo­tan­to- ja kun­na­ne­läin­lää­kä­ri­päi­vät 31.3.–1.4.2017, Nil­siä (luen­to)

Fen­no­vet eläin­lää­kä­rei­den täy­den­nys­kou­lu­tus: Syö­mä­tön leh­mä Jyväs­ky­lä 10.2.2017 (luen­noin­ti)

HH Embryo SPA -päi­vät 18.1.2017

2016

Suo­men eläin­lää­kä­ri­päi­vät 30.11.–2.12.2016

NOVA-cour­se Ani­mal wel­fa­re from fork to farm 21.–24.11.2016

Semi­naa­ri hoi­to­vir­he­väit­teis­tä ja asia­kas­va­li­tuk­sis­ta 26.10.2016

Catt­le Pain Face – Nau­dan kipu 8.10.2016

World Buiat­rics Congress 2016, Dublin, Irlan­ti 4.–7.7.2016

Mycoplas­ma bovis – semi­naa­ri 26.5.2016

Muna­sar­ja­diag­nos­tiik­ka­kurs­si HH embryo 28. -29.4.2016

Uta­re­ter­veys­kurs­si, Hel­sin­gin yli­opis­to 18.–22.4.2016

TEY ry. kou­lu­tus­päi­vät Tam­pe­re, 15.4.2016

Valion navet­ta­se­mi­naa­ri 10. -11.2.2016

ETT ry. Nau­ta­ket­jun peli­sään­nöt 17.3.2016

HH Embryo SPA päi­vät 19.–21.1.2016

2015

Suo­men eläin­lää­kä­ri­päi­vät 2.–4.12.2015

Mas­ti­tis diag­nos­tics sym­po­sium, Glas­gow (kunniavieras)12.11.2015

Euro­pean Mas­ti­tis Research Wor­kers mee­ting, Iso-Bri­tan­nia 10.11.2015
Bri­tish Mas­ti­tis Congress, Iso-Bri­tan­nia 11.11.2015

Tart­tu­vat sork­ka­sai­rau­det tut­ki­mus­hank­keen lop­puse­mi­naa­ri Valiol­la 27.10.2015

Mana­ge­ment of a dow­ner cow, Jön­kö­ping, Swe­den 21.10.2015

Eläin­lää­kä­ri oikeu­des­sa, Hel­sin­ki   1.10.2015

Fen­no­vet: Vas­ta­poi­ki­nut leh­mä -kurs­si  18.9.2015

Zoe­tis Vet Aka­te­mia ”Zoo­noo­sit – ihmis­ten ja eläin­ten yhtei­nen uhka” 12.9.2015

Nau­to­jen hyvin­voin­ti­päi­vä, Valio 25.5.2015

Lam­pai­den ruo­kin­ta, Tam­pe­re 18.5.2015

Nau­to­jen kent­tä­ki­rur­gia-kurs­si (luen­not) 24.4.2015

Uta­re­ter­veys­kurs­si Hel­sin­gin Yli­opis­to 13. -17.4.2015

TEY: Ult­ra­ää­ni­diag­nos­tiik­ka tuo­tan­toe­läi­mil­lä 5.–7.3.2015

Näyt­töön perus­tu­vat hoi­to­käy­tän­nöt eläin­lää­ke­tie­tees­sä, Hel­sin­gin yli­opis­to, Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta 5.1–6.3.2015

Valio Navet­ta­se­mi­naa­ri  4.–5.2.2015

Mai­to­ti­lo­jen tuo­tan­nol­li­nen ter­vey­den­huol­to 19.–20.1.2015

Hyvin­voin­nin tee­ma­vuo­si 2015 – semi­naa­ri 9.1.2015

2014

Eläin­lää­kä­ri­päi­vät 2014  3–5.12.2014

ELTE Lyp­sy­kar­jan nyky­ai­kai­nen ruo­kin­ta II 18.–19.11.2014

Kotie­läin­ten ravit­se­mus­tie­teen mais­te­ri­se­mi­naa­ri – mai­to­ro­tuis­ten son­nien väki­re­hu­ruo­kin­nan opti­moin­ti 17.11.2014

Evi­ran kou­lu­tus lää­ke­lain­sää­dän­nön uudis­ta­mi­ses­ta 7.11.2014

ELTE Lyp­sy­kar­jan nyky­ai­kai­nen ruo­kin­ta I 4.–5.11.2014

Päi­vi­tä prak­tiik­ka­tie­to­si vasi­kat, kilit ja karit­sat 31.10.2014

Alpak­ka­kou­lu­tus Hat­tu­las­sa Vete­le 25.10.2014

Eläin­ten hyvin­voin­ti osa­na maa­seu­dun tule­vai­suut­ta 30.9.–1.10.2014

Natio­nal Mas­ti­tis Council Regio­nal Mee­ting, Bel­gia 4.–6.8.2014

Valion sork­ka­se­mi­naa­ri 16.5.2014

Ajan­koh­tais­ta eläin­ten ter­vey­des­tä ja lää­ki­tyk­sis­tä 14.–15.5.2014

Tuo­tan­to- ja kun­na­ne­läin­lää­kä­ri­päi­vät 14.–15.3.2014

Lisää lam­pais­ta ja vähän vuo­his­ta­kin, Hel­sin­gin yli­opis­to, Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta 18.–21.2.2014

Valio Navet­ta­se­mi­naa­ri 12.–13.2.2014

Fen­no­vet Päi­vi­tä prak­tiik­ka­tie­to­si: Uta­re­tu­leh­dus 7.–8.2.2014

Natio­nal Mas­ti­tis Council 53rd Annual mee­ting, Texas  26.–28.1.2014

Mai­don­tuo­tan­to pel­lol­ta pöy­tään 6.–10.1.2014

2013

Valio M. bovis semi­naa­ri 11.12.2013

Eläin­lää­kä­ri­päi­vät 27.–29.11.2013

ELTE Savo­nia lam­mas­kou­lu­tus 23.–24.10.2013

Päi­vi­tä prak­tiik­ka­tie­to­si – anes­te­sia, nes­te- ja kivun­hoi­to suu­re­läi­mil­lä 17.5.2013

NKVet sym­po­sium Mas­ti­tis, Islan­ti 13.–14.5.2013

Valio S. aga­lac­tiae semi­naa­ri  22.4.2013

Tuo­tan­to- ja kun­na­ne­läin­lää­kä­ri­päi­vät 20.4.2013

2011 – 2012

Eläin­lää­kä­ri­päi­vät 28.–30.11.2012

Nau­to­jen ult­ra­ää­ni­kurs­si, Hel­sin­gin yli­opis­to, Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta 17.11.2012

XXVII World Buiat­rics Congress, Por­tu­ga­li 3.–8.6.2012

Nase­va-kou­lu­tus 14.12.2011

Eläin­lää­kä­ri­päi­vät 30.11.–2.12.2011

Nau­ta pin­taa syvem­mäl­tä, Hel­sin­gin yli­opis­to, Eläin­lää­ke­ti­teel­li­nen tie­de­kun­ta 21.–25.3.2011

Uta­re­ter­veys­kurs­si, Hel­sin­gin yli­opis­to, Eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta 7.–11.3.2011

Lehmälääkärit.com kaik­ki eläin­lää­kä­rit nou­dat­ta­vat salas­sa­pi­to­so­pi­mus­ta siten, kuin se on lais­sa mää­ri­tel­ty: ”Laki eläin­lää­kä­ri­nam­ma­tin har­joit­ta­mi­ses­ta 29/2000”.

 

Yhtei­sen poti­las­tie­to­jär­jes­tel­män myö­tä Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­reil­lä on tar­peen niin vaa­ties­sa mah­dol­li­suus näh­dä toi­sen Lehmälääkärit.comin eläin­lää­kä­rin aikai­sem­mat hoi­to­tie­dot. Omis­ta­jal­la on oikeus saa­da kaik­ki omien eläin­ten­sä poti­las­tie­dot pyy­det­täes­sä. Salas­sa­pi­to­vel­voi­te jat­kuu asia­kas­suh­teen mah­dol­li­sen päät­ty­mi­sen jäl­keen. Tutus­tu myös Tie­to­suo­ja­se­los­tee­seem­me.

 

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

  • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
  • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

  • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
  • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

  • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
  • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
  • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT