Ter­vey­den­huol­toe­läin­lää­kä­ri Emmi Poi­ko­lai­nen

emmi.poikolainen@lehmalaakarit.com
0400 841 157

Ansio­luet­te­lo

  • Lehmälääkärit.com amma­tin­har­joit­ta­ja
  • Val­mis­tu­nut eläin­lää­kä­rik­si Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta 2016, aloit­ta­nut prak­tii­kan 2015.
  • Teh­nyt kun­na­ne­läin­lää­kä­rin sijai­suuk­sia Kes­ki-Suo­mes­sa sekä Ete­lä-Savos­sa. Lyhyi­tä pät­kiä myös pie­ne­läinkli­ni­koil­la.
  • Toi­mi­nut opis­ke­luai­ka­na semi­no­lo­gi­na.
  • Kotoi­sin lyp­sy­kar­ja­ti­lal­ta Han­ka­sal­mel­ta. Asuu nyt Piek­sä­mäel­lä.
  • Mie­lui­sia töi­tä ovat eri­tyi­ses­ti lyp­sy­kar­ja­ti­lo­jen sään­nöl­li­nen ter­vey­den­huol­to ja hedel­mäl­li­syys­käyn­nit.
  • Tule­vai­suu­den tavoit­tee­na eri­kois­tu­mi­nen nau­to­jen ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­toon. Kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na myös nau­to­jen ruo­kin­ta sekä pito-olo­suh­teet.

” Leh­mät ovat olleet osa elä­mää­ni aina. Haluan kehit­tää itseä­ni parem­mak­si leh­mä­lää­kä­rik­si ja aut­taa asiak­kai­ta­ni omis­sa
tavoit­teis­saan tilan­sa suh­teen par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Minul­le tär­ke­ää on hyvin­voi­va ja tuot­toi­sa nau­ta, tilal­li­sia unoh­ta­mat­ta!” — Emmi