Eva-Lina San­dell

eva-lina.sandell@lehmalaakarit.com
040 3577765

 • Utexa­mi­ne­rad från Hel­sing­fors uni­ver­si­tet våren 2016
 • Vika­rie­rat som kom­mu­nal­ve­te­ri­när I Öster­bot­ten och Mel­lers­ta Öster­bot­ten
 • Hem­ma från Kro­no­by, bor nu i Hel­sing­fors
 • Arbe­tar främst i Södra Fin­land, men rör sig regel­bun­det också i Öster­bot­ten.
 • Hop­pas i fram­ti­den få specia­li­se­ra sig inom pro­duk­tionsd­jurs­häl­sovård
 • Är speciellt int­res­se­rad av juver­häl­sa och kal­vars välmåen­de
 • Bet­jä­nar såväl på svens­ka som på fins­ka
 • Val­mis­tu­nut eläin­lää­kä­rik­si Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta 2016
 • Työs­ken­nel­lyt prak­tii­kas­sa vuo­des­ta 2015 kun­na­ne­läin­lää­kä­rin sijai­se­na Kes­ki-
  Poh­jan­maal­la ja Poh­jan­maal­la
 • Kotoi­sin maa­ti­lal­ta Kruu­nu­pyys­tä, asuu nyt Hel­sin­gis­sä
 • Työs­ken­te­lee Ete­lä-Suo­mes­sa, mut­ta liik­kuu myös sään­nöl­li­ses­ti Poh­jan­maal­la.
 • Tule­vai­suu­den tavoit­tee­na eri­kois­tu­mi­nen nau­to­jen ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­toon
 • Eri­tyi­si­nä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­na uta­re­ter­veys ja vasi­koi­den ter­vey­den­huol­to
 • Äidin­kie­li ruot­si

Det är en stor förmån att få vara del av det­ta kun­ni­ga och ins­pi­re­ran­de team. Här får jag fokuse­ra på det jag är mest int­res­se­rad av, näm­li­gen kor. Jag ser fram emot att träf­fa pro­ducen­ter­na och göra det­ta vik­ti­ga och roli­ga häl­sovård­sar­be­te till­sam­mans. Jag vill all­tid utvecklas och lära mig nytt och vän­tar med spän­ning på de nya utma­nin­gar som arbe­tet för med sig!”

On iso etu saa­da olla osaa ammat­ti­tai­tois­ta ja innos­ta­vaa tii­miä. Täs­sä saan kes­kit­tyä nau­toi­hin ja ter­vey­den­huol­toon, jot­ka ovat lem­pi­työ­tä­ni. Odo­tan innol­la että pää­sen tapa­maan tuot­ta­jia ja teke­mään tätä tär­ke­ää ja haus­kaa ter­vey­den­huol­to­työ­tä yhdes­sä. Haluan aina kehit­tyä ja oppia uut­ta ja otan innol­la uudet haas­teet vas­taan, joi­ta tämä työ tuo tul­les­saan.”