Hei­di Hii­tiö

 • Lehmälääkärit.com perus­ta­ja­jä­sen ja omis­ta­ja
 • Eläin­lää­ke­tie­teen toh­to­ri (Aihe: Uta­re­ter­veys)
 • Tuo­tan­toe­läin­ten ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don eri­koi­se­läin­lää­kä­ri
 • Opis­ke­li eläin­lää­kä­rik­si Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa – aloit­ti prak­tii­kan 2010, val­mis­tui 2011
 • Työs­ken­nel­lyt kun­na­ne­läin­lää­kä­ri­nä pää­asias­sa Ete­lä-Poh­jan­maal­la sekä usei­ta jak­so­ja eri­kois­tu­va­na eläin­lää­kä­ri­nä ja kli­nik­kae­läin­lää­kä­ri­nä Saa­ren kli­ni­kal­la Mänt­sä­läs­sä vuo­si­na 2010 — 2015
 • Eri­tyi­siä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta: luen­noin­ti, kirur­gia ja ter­vey­den­huol­to
 • Eri­tyis­osaa­mi­nen: uta­re­ter­veys ja muu nau­ta­ter­vey­den­huol­to
 • Kotoi­sin maa­ti­lal­ta Kär­kö­läs­tä – asuu Nur­mi­jär­vel­lä

Eri­kois­tu­mi­sen ja oman tut­ki­mus­työn myö­tä osaa­mi­nen ja mie­len­kiin­to on tar­ken­tu­nut eten­kin uta­re­ter­vey­teen. Hei­diin kan­nat­taa­kin olla yhtey­des­sä eri­tyi­ses­ti uta­re­ter­vey­teen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä.

Lehmälääkärit.com perus­tet­tiin 2015, jot­ta se tie­to, mitä on ole­mas­sa nau­to­jen sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­sys­tä ja hyvin­voin­nin paran­ta­mi­ses­ta saa­tai­siin käyt­töön tila­ta­sol­la. Nau­ta­ter­vey­den­huol­lon hyö­dyt ovat todis­te­tus­ti erit­täin mer­kit­tä­viä sekä talou­del­li­ses­ti, että eläin­ten hyvin­voin­nin ja yrit­tä­jien työn mie­lek­kyy­den kan­nal­ta. Me haluam­me olla etu­ri­vis­sä kehit­tä­mäs­sä nau­ta­ter­vey­den­huol­toa uusil­le ja yhä inno­va­tii­vi­sim­mil­le uril­le, yhdes­sä tilo­jen kans­sa. Minul­le on tär­ke­ää, että yri­tyk­sem­me on riip­pu­ma­ton ja saam­me itse vali­ta yhteis­työ­kump­pa­nim­me. Taus­tal­la ei ole isoa orga­ni­saa­tio­ta — vain me ja into­hi­mom­me tähän työ­hön.” 

Elän vah­vas­ti muka­na tilo­je­ni kans­sa ylä- ja ala­mäis­sä ja nau­tin tila­käyn­neis­tä suun­nat­to­mas­ti. Minul­le on tär­ke­ää perus­taa tie­to­ni tie­teel­li­ses­ti osoi­tet­tuun tie­toon ja olla myös teke­mäs­sä uut­ta tie­toa tut­ki­mus­te­ni myö­tä. Tie­to muut­tuu, ja pidän itse­ni ajan tasal­la. Ote­taan yhdes­sä sel­vää uusis­ta asiois­ta ja val­jas­te­taan tie­to hyö­dyk­si juu­ri Tei­dän tilal­le!”

Mot­to: “Jos opit tänään jotain uut­ta — kan­nat­ti herä­tä!”

 

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
 • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

 • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
 • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

 • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
 • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
 • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT