Mer­vi Yli-Hyn­ni­lä

 • Lehmälääkärit.com omis­ta­ja (loka­kuu 2017)
 • Eläin­lää­kä­ri vuo­si­mal­lia 1987
 • Tuo­tan­toe­läin­ten ter­vey­den ja sai­raan­hoi­don eri­koi­se­läin­lää­kä­ri 1995.
 • Prak­tiik­ka­vuo­sien jäl­keen pari vuo­si­kym­men­tä eri­lai­sis­sa lyp­sy­kar­ja­ter­vey­den­huol­lon teh­tä­vis­sä (Valio ja mei­je­rit, ProAgria, ETT) luo­mas­sa ja kehit­tä­mäs­sä niin tila­ta­son th-työ­tä kuin kan­sal­lis­ta ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mää­kin.
 • Vii­me vuo­det yksi­tyi­se­nä th-eläin­lää­kä­ri­nä – tila­käyn­nit, kou­lu­tuk­set ja pien­ryh­mät.
 • Yhteis­työ­kump­pa­ni­na mai­to­ti­lay­rit­tä­jien lisäk­si eläin­lää­kä­rit, neu­vo­jat, mei­je­rit sekä muut alan yri­tyk­set.
 • Mai­to­ti­lay­rit­tä­nä Yli-Hyn­ni­län tila MTY:ssä Kuor­ta­neel­la vuo­des­ta 1986.
 • Pio­nee­ri­na tila­sie­men­nyk­ses­sä, auto­maat­ti­lyp­sys­sä, ensim­mäi­nen ver­ho­sei­näi­nen robot­ti­na­vet­ta,… Pit­kä koke­mus navet­ta­ra­ken­ta­mi­ses­ta niin omal­la tilal­la kuin suun­nit­te­lu­tii­meis­sä.
 • Muka­na perus­ta­mas­sa Mai­to­y­rit­tä­jät ry:tä.
 • Kiin­nos­tuk­sen koh­de eri­tyi­ses­ti lyp­sy­kar­ja­ti­lo­jen tuot­ta­vuu­den, kes­tä­vyy­den ja ter­vey­den kehit­tä­mi­nen unoh­ta­mat­ta yrit­tä­jien työ­tä.  Ter­vey­den­huol­lon vuo­si­käyn­nit, navet­ta­re­mont­tien asian­tun­ti­ja-apu, suu­rem­pien muu­tos­vai­hei­den suun­nit­te­lut sekä ongel­ma­ti­lan­tei­den sel­vit­te­lyt.
“Mie­lum­min muka­na kuin ulko­puo­lel­la th-työn kehit­tä­mi­ses­sä. Mie­lum­min yhdes­sä kuin yksin.”

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
 • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

 • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
 • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

 • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
 • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
 • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT