Noo­ra Fors­blom

noora.forsblom(at)lehmalaakarit.com

045 1194722

 

 • Tuo­tan­toe­läin­ten ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don eri­kois­tu­va eläin­lää­kä­ri (Hel­sin­gin Yli­opis­to)
 • Val­mis­tu­nut eläin­lää­kä­rik­si 2017 (Hel­sin­gin Yli­opis­to)
 • Työs­ken­nel­lyt prak­tii­kas­sa vuo­des­ta 2016 Kes­ki-Suo­mes­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la
 • Työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä Poh­jois-Savon ja Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la
 • Kotoi­sin Kon­tio­lah­del­ta, asuu Kuo­pios­sa
 • Eri­tyi­si­nä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­na nau­to­jen käyt­täy­ty­mi­nen, umpi­kausi, uta­re­ter­veys ja vasi­kat
 • Toi­mii Lehmälääkärit.com asiak­kail­le suun­na­tun Sisä­pii­rin vas­tuu­hen­ki­lö­nä
 • Kir­joit­ta­nut Lehmälääkärit.com Blo­gia – käy luke­mas­sa tääl­tä!

Noo­ra tekee Kuo­pios­ta käsin TH Alku, TH Vuo­si ja TH Huo­len­pi­to­käyn­te­jä. Noo­ra on myös erit­täin kysyt­ty ja lois­to­pa­laut­tei­ta saa­nut luen­noit­si­ja!

”Tär­keim­pä­nä seik­ka­na ter­vey­den­huol­to­työs­sä koen yhteis­työn asiak­kaan kans­sa, jol­loin voim­me ammat­ti­tai­tom­me yhdis­tä­mäl­lä paran­taa eläin­ten hyvin­voin­tia, tuot­ta­vuut­ta ja kes­tä­vyyt­tä. Eri­tyi­siin mie­len­kiin­non­koh­tei­siin kuu­luu eläin­ten käyt­täy­ty­mi­nen, umpi­kau­den vai­ku­tus leh­mään sekä vasi­koi­den hyvin­voin­ti. Työs­ken­te­len pää­asias­sa Poh­jois-Savon ja Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la, alu­ee­ni ulot­tues­sa kui­ten­kin aina Kaak­kois-Suo­meen saak­ka.” — Noo­ra

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
 • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

 • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
 • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

 • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
 • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
 • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT