San­ni Kal­lio

 • Lehmälääkärit.com osa­kas (alkaen 2017)
 • Tuo­tan­toe­läin­ten ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don eri­kois­tu­va eläin­lää­kä­ri
 • Val­mis­tu­nut Hel­sin­gin Yli­opis­tos­ta eläin­lää­ke­tie­teen lisen­si­aa­tik­si vuon­na 2008
 • Teh­nyt kun­na­ne­läin­lää­kä­rin sijai­suuk­sia eri­puo­lel­la Suo­mea
 • Toi­mi­nut kun­na­ne­läin­lää­kä­rin viras­sa Uudes­sa­kau­pun­gis­sa
 • Työs­ken­nel­lyt Hel­sin­gin Yli­opis­tol­la Tuo­tan­toe­läin­sai­raa­las­sa kli­nik­kae­läin­lää­kä­rin viran­si­jai­se­na sekä eri­kois­tu­ja­na 2010–2014
 • Teh­nyt val­von­tae­läin­lää­kä­rin töi­tä Por­voon kau­pun­gil­la sekä lää­ni­ne­läin­lää­kä­rin työ­tä Län­si-Suo­men AVI:ssa
 • Perus­ta­nut oman eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­ta tuot­ta­van yri­tyk­sen Count­ry­vet (2016)
 • Kotoi­sin Per­tun­maal­ta Ete­lä-Savos­ta – asuu nykyi­sin Asko­las­sa
 • Eri­tyi­se­nä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­na emo­leh­mä­kar­jat, selee­ni nau­to­jen ruo­kin­nas­sa, vasi­koi­den ter­vey­den­huol­to, sork­ka­sai­rau­det sekä kirur­gia ja hedel­mäl­li­syys.

San­ni tekee käyn­te­jä pää­asias­sa Uuden­maan alu­eel­la, mut­ta irtau­tuu tar­vit­taes­sa myös Ete­lä-Savon alu­eel­le.

Huom! San­niin yhteys myös jos haluat tila­sie­men­nys­kurs­sin omal­le tilal­le­si!

“Rakas­tan teh­dä nau­taprak­tiik­kaa ja ter­vey­den­huol­toa. Osa­na Leh­mä­lää­kä­rei­tä saan ainut­laa­tui­sen tilai­suu­den kes­kit­tyä vain nau­toi­hin ja kehit­tää osaa­mis­ta­ni yhdes­sä työ­po­ru­kan kans­sa, joka koos­tuu huup­puo­saa­jis­ta jot­ka jaka­vat saman kiin­nos­tuk­sen koh­teen: nau­dat. Sosi­aa­li­se­na yksi­lö­nä nau­taprak­ti­kol­le yksin­te­ke­mi­sen sijas­ta saan olla osa muka­vaa työyh­tei­söä ja vas­ta­pai­nok­si prak­tii­kal­le saan kehit­tää itseä­ni, alaa sekä olla muka­na jär­jes­tä­mäs­sä kou­lu­tuk­sia ja kurs­se­ja. Ver­kos­toi­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det täs­sä fir­mas­sa ovat rajat­to­mat. Kaik­ki tämä on vapaut­ta­vaa ja innos­ta­vaa!”

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
 • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

 • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
 • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

 • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
 • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
 • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT