Vera Haa­pa­la

vera.haapala@lehmalaakarit.com
050 3085197

  • Lehmälääkärit.com amma­tin­har­joit­ta­ja
  • Eläin­lää­ke­tie­teen lisen­si­aat­ti 2002
  • Tuo­tan­toe­läin­ten ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don eri­koi­se­läin­lää­kä­ri 2014

Olen työs­ken­nel­lyt pait­si kun­na­ne­läin­lää­kä­ri­nä, myös useis­sa eri­kois­osaa­mis­ta vaa­ti­vis­sa
nau­ta­pai­not­tei­sis­sa töis­sä. Vii­mei­set kol­me vuot­ta ollut Mycoplas­ma bovis –pro­jek­tin han­ke-eläin­lää­kä­ri­nä kar­tut­taen koke­mus­ta ris­kien­hal­lin­nas­ta tiloil­la.

Vii­me vuo­si­na olen toi­mi­nut myös pato­lo­gi­na ja opet­ta­ja­na Hel­sin­gin yli­opis­ton eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan pato­lo­gian osas­tol­la. Minul­la on run­saas­ti koke­mus­ta esi­tel­möin­nis­tä ja luen­noin­nis­ta kou­lu­tuk­sis­sa ja kon­fe­rens­seis­sa. Työs­ken­te­len täl­lä het­kel­lä pää­toi­mi­ses­ti Hel­sin­gin Yli­opis­tol­la M. bovis -aihei­sen väi­tös­kir­jan paris­sa ja hoi­dan Lehmälääkärit.com töi­tä osa-aikai­ses­ti.

Kiin­nos­tuk­sen koh­tei­na Mycoplas­ma bovis -ris­kien­hal­lin­ta sekä ylei­ses­ti tau­ti­suo­ja ja sanee­rauk­set,
ter­vey­den­huol­to­käyn­nit, ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja eläin­ten ruu­mii­na­vauk­set tiloil­la.
Asun Ete­lä-Suo­mes­sa, hoi­taen tila­käyn­te­jä kau­em­pa­na­kin; Ete­lä-Suo­mes­ta Län­si-Suo­men kaut­ta Poh­jan­maal­le.”