Vir­ve Kor­ho­nen

 • Lehmälääkärit.com perus­ta­ja­jä­sen ja omis­ta­ja
 • Tuo­tan­toe­läin­ten ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­don eri­kois­tu­va eläin­lää­kä­ri
 • Val­mis­tu­nut Hel­sin­gin yli­opis­ton eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­tä tie­de­kun­nas­ta vuon­na 2011, aloit­ta­nut prak­tii­kan vuon­na 2010.
 • Työs­ken­nel­lyt aiem­min kun­na­ne­läin­lää­kä­ri­nä eri puo­lil­la Suo­mea ja usei­ta pät­kiä eri­kois­tu­va­na eläin­lää­kä­ri­nä Hel­sin­gin yli­opis­ton tuo­tan­toe­läin­sai­raa­las­sa eli Saa­ren kli­ni­kal­la Mänt­sä­läs­sä
 • Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­riyh­dis­tyk­sen jäsen
 • Suo­men Eläin­lää­kä­ri­lii­ton yrit­tä­jä­va­lio­kun­nan ja eläin­suo­je­lu­va­lio­kun­nan vara­jä­sen
 • Eri­tyi­se­nä kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na vasi­koi­den ter­veys sekä nau­to­jen käyt­täy­ty­mi­nen ja hyvin­voin­ti­tut­ki­mus
 • Kotoi­sin Lah­des­ta – nykyi­nen asuin­paik­ka Nur­mi­jär­vi

Vir­veen kan­nat­taa olla yhtey­des­sä eri­tyi­ses­ti vasik­ka- ja hedel­mäl­li­syy­s­asiois­sa sekä Lehmälääkärit.com yri­tyk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa.

“Lehmälääkärit.com:ssa saan kes­kit­tyä yhteen eläin­la­jiin eli nau­taan. Tämä tekee omas­ta työs­tä mie­len­kiin­tois­ta ja mie­le­käs­tä unoh­ta­mat­ta asia­kas­ta, joka Lehmälääkäri.com:n pal­ve­lui­ta käyt­täes­sään voi luot­taa saa­van­sa alan asian­tun­ti­jan pai­kal­le. Aito kiin­nos­tus ottaa asiois­ta sel­vää saa teke­mään aina par­haan­sa. Lisäk­si yrit­tä­jä­nä toi­mies­sa on tule­vai­suus sel­lai­nen, mil­lai­sek­si sen itse luo!”

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
 • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

 • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
 • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

 • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
 • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
 • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT