EMO­LEH­MÄ­KURS­SI 23.–24.8.2018

Hotel­li Mesi­käm­men, Ähtä­ri.  SAVE THE DATE!!

Ter­vey­den­huol­to, ruo­kin­ta, lois­oh­jel­mat ja nau­to­jen käsit­te­ly!

Onko Sinul­la emo­leh­miä? Olet­ko har­kit­se­mas­sa emo­leh­mä­kas­va­tus­ta? Olet­ko eläin­lää­kä­ri tai neu­vo­ja, jon­ka asiak­kai­na on emo­leh­mä­kar­jo­ja? Kyl­lä? Tämä on juu­ri oikea kurs­si Sinul­le!

Mitä kaik­kea emo­leh­mien ter­vey­den­huol­los­ta, ruo­kin­nas­ta tai lää­ki­tyk­sis­tä pitäi­si tie­tää? Miten Haik­ku­jen ruo­ka­va­lio ero­aa Limousi­nien ruo­kin­nas­ta? Miten muo­dos­taa ruo­kin­ta- tai poi­ki­mis­ryh­mät? Miten nau­ta toi­mii — miten sitä käsi­tel­lään Lois­oh­jel­mat? Mik­si Sim­men­tal ei nuku mut­ta Here­for­dil­ta läh­tee jalat alta?

Ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä Suo­men emo­leh­mä­puo­len super­nai­nen Mai­ju Peso­nen (Luke) tulee ker­to­maan emo­leh­mien erois­ta, ruo­kin­nas­ta ja ter­vey­den­huol­los­ta — hän­tä jak­sai­si kuun­nel­la vaik­ka koko vii­kon! Eläin­lää­kä­ri Ulla Eero­la tulee ker­to­maan emo­leh­mien sisä- ja ulko­lois­oh­jel­mis­ta. Lisäk­si luvas­sa ”Vink­ki­vi­to­set” emo­leh­mien lää­kis­tys­ten eri­tyis­kon­nan­kou­kuis­ta sekä M. bovis- ris­kis­tä ja ennal­taeh­käi­sys­tä.
Toi­se­na päi­vä­nä saam­me toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si emo­leh­mä­kuis­kaa­ja Sop­hie Atkin­so­nin (SWE)- aihee­naan emo­leh­mien ja nau­to­jen käsit­te­ly.  Hänen luen­ton­sa sisäl­tä­vät run­saas­ti video­ma­te­ri­aa­lia luen­to­jen lisäk­si!
Lisä­tie­dot,  hin­nat ja ohjel­ma tulos­sa pian!!