Akuut­ti ja Kirur­gia

Lehmälääkärit.com Akuut­ti

Osa Leh­mä­lää­kä­reis­täm­me tar­jo­aa Lehmälääkärit.com Akuut­ti -pal­ve­lua. Akuut­ti on perin­tei­nen, nopea käyn­ti, jos­sa hoi­de­taan sai­ras­ta eläin­tä. Akuut­ti­käyn­nit vara­taan omal­ta eläin­lää­kä­ril­tä (tar­kis­ta saa­ta­vuus). Hin­ta (alv 0%) muo­dos­tuu käyn­ti­mak­sus­ta (50€), käy­te­tys­tä ajas­ta (100€ tun­ti) sekä km-kus­tan­nuk­sis­ta (0.59€/km). Lop­pusum­maan lisä­tään käy­te­tyt lääk­keet ja tar­vik­keet.  Klo 16 jäl­keen iltai­sin sekä vii­kon­lop­pui­sin  toi­men­pi­de­mak­suun lisä­tään päi­vy­tys­ko­ro­tus +50%.

Lehmälääkärit.com Kirur­gia

Osa Leh­mä­lää­kä­reis­täm­me tar­jo­aa kirur­gi­sia pal­ve­lui­ta — kysy lisää lähim­mäl­tä Leh­mä­lää­kä­ril­tä­si! Nau­ta­ki­rur­gia tapah­tuu aina tuo­tan­to­ti­loil­la. Voit vara­ta ajan lähim­mäl­tä Leh­mä­lää­kä­ril­tä­si. Ope­raa­tiot ja nii­den hin­nat (alv 0%) ovat alla. Hin­toi­hin lisä­tään käy­te­tyt tar­vik­keet ja lääk­keet. Klo 16 jäl­keen iltai­sin sekä vii­kon­lop­pui­sin  toi­men­pi­de­mak­suun lisä­tään päi­vy­tys­ko­ro­tus +50%.

 

Juok­su­tus­ma­ha­leik­kauk­set

Perin­tei­nen mene­tel­mä                    300€

Tähys­tä­mäl­lä (ELL Juha Torp­pa).     340€

Kei­sa­rin­leik­kaus                                                    490€
Nau­la­leik­kauk­set (rume­no­to­mia)                     490€
Muut vat­saon­te­lo­leik­kauk­set                            300€

Vasi­koi­den napao­pe­raa­tiot

Help­po (esim. tyrä, ei pai­set­ta).     120€

Vaa­ti­va (esim. vat­saon­te­lo­pai­se)  200€

Vedin­ki­rur­gia (vai­keus­as­teen mukaan)         110 — 160€
Tea­ser- eli merk­kaa­ja­son­nio­pe­raa­tio           150€
Vasi­kan jal­ka­mur­tu­man kip­saus                    120€
Mui­ta toi­men­pi­tei­tä — kysy hin­ta:
esim. sork­ka­puo­lis­kon ampu­taa­tio
Nau­to­jen vat­saon­te­lo­leik­kauk­set suo­ri­te­taan leh­män seis­tes­sä joko oikeal­ta tai vasem­mal­ta puo­lel­ta. Nau­dan kyl­ki puu­du­te­taan sekä lisäk­si se saa tar­peen­mu­kai­set kipu­lääk­keet ja anti­bioo­tit, eikä tun­ne kipua leik­kauk­sen aika­na. Erit­täin vai­keis­sa vedi­no­pe­raa­tiois­sa käy­te­tään ylei­sa­nes­te­si­aa, jos­sa nau­ta on makuul­laan.

 

Vasi­koi­den kirur­gi­set ope­raa­tiot suo­ri­te­taan ylei­sa­nes­te­sias­sa.
Lehmälääkärit.com huo­leh­ti­vat poti­laan tur­val­li­suu­des­ta, kivun­lie­vi­tyk­ses­tä ja jat­ko­hoi­dos­ta aina uusim­man ole­mas­sao­le­van tie­don mukai­ses­ti. Jat­ko­hoi­to-ohjeet anne­taan kir­jal­li­ses­ti.
Tutus­tu ohjei­siin ennen leik­kaus­ta:

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT