Luen­not ja kurs­sit

Olet­ko jär­jes­tä­mäs­sä nau­ta-aiheis­ta kou­lu­tus­ta, kurs­sia tai muu­ta tapah­tu­maa?

- Meil­tä saat pai­kal­le alan huip­pu­luen­noit­si­jat! 

Novi­da Loi­maan Maa­ta­lous­op­pi­lai­tos on saa­nut teh­dä erit­täin antoi­saa yhteis­työ­tä Lehmälääkärit.com kans­sa. Olem­me Hei­di Hii­tiön kans­sa jo useam­man ker­ran jär­jes­tä­neet yhteis­työs­sä Nau­dan poi­ki­ma-apu ja vasi­kan ensi­hoi­to-kou­lu­tuk­sia pit­kin Ete­lä-Suo­mea.
Päi­vän palaut­teet ovat olleet todel­la posi­tii­vi­sia: “Erit­täin hyvä kou­lut­ta­ja, ammat­ti­tai­toi­nen & jak­saa hyvin kuun­nel­la — Edes päi­vä­uniai­kaan ei nuku­ta ;)”. “Sel­keä ja hyvä mate­ri­aa­li, jota on help­po itse­näi­ses­ti jäl­keen­päin lukea.” “Mie­len­kiin­toi­nen, sel­keä, ajan­koh­tai­nen ja käy­tän­nön­lä­hei­nen kou­lu­tus”. “Van­hoil­le­kin lomit­ta­jil­le tuli uut­ta tie­toa ja uusia asioi­ta”. “Näi­tä lisää”. — Vir­pi Loi­va­rin­ne, opet­ta­ja, Novi­da

Lehmälääkärit.com kurs­sit

- sivua päi­vi­te­tään par­hail­laan!

Voim­me rää­tä­löi­dä kurs­sin tai luen­non pien­ryh­mäl­le tai isom­paan tilai­suu­teen. Meil­lä on myös mah­dol­li­suus pitää luen­not etä­nä, Ado­be Con­nec­tin väli­tyk­sel­lä.

Hin­ta riip­puu kes­tos­ta ja kurs­sin val­mis­te­luun kulu­vas­ta ajas­ta.  Voit itse ehdot­taa kurs­si­muo­toa, kes­toa, ajan­koh­taa sekä aihet­ta.

Val­mii­ta ja erit­täin suo­sit­tu­ja kurs­se­jam­me ovat olleet esim.

  • Nau­to­jen ensia­pu I (1 tai 2 päi­väi­se­nä kurs­si­na)
  • Uta­re­ter­veys — vii­den vuo­den päi­vi­tys (1 päi­vä)
  • Vasi­kan ja vas­ta­poi­ki­neen ensia­pu (1 päi­vä)
  • Nau­to­jen tart­tu­vat tau­dit (1 – 2 päi­vää)
  • Mitä leh­mät ker­to­vat? (1 luen­to­päi­vä ja 1 har­joi­tus­päi­vä)

Suo­sit­tu­ja luen­to­ja esim.

  • Nau­to­jen pii­le­vät tau­dit (tun­nin luen­nos­ta koko päi­vän kurs­siin)
  • Pii­le­vä ketoo­si
  • Nau­to­jen ter­vey­den­huol­to — euro­ja ennal­taeh­käi­sys­tä!
  • Tart­tu­vien tau­tien leviä­mi­sen ennal­taeh­käi­sy — tilal­ta toi­sel­le ja tilan sisäl­lä

 

Luen­noin­ti­pyyn­tö­jä ja kurs­si­pyyn­tö­jä tulee run­saas­ti, toi­voi­sim­me­kin että otat tämän aika­tau­luis­sa­si huo­mioon. Täl­lä het­kel­lä täyt­tyy jo kovaa vauh­tia syk­syn 2018 kalen­te­ri! Muu­ta­mia yksit­täi­siä päi­viä enää kevääl­le 2018! Älä kui­ten­kaan epä­röi ottaa yhteyt­tä – jos­kus pikai­nen­kin aika­tau­lu saat­taa onnis­tua!

Kaik­ki luen­tom­me perus­tu­vat jul­kais­tuun tie­teel­li­seen tie­toon sekä asian­tun­ti­ja­lausun­toi­hin. Pyy­dä tar­jous Ota yhteyt­tä – lomak­keel­la, soi­ta tai lähe­tä säh­kö­pos­tia!

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT