Luen­not ja kurs­sit

Tulos­sa ole­via kou­lu­tuk­sia: kevät 2019

 

 Umpi­ku­ja III 7.–8.3.2018 Hämeen­lin­na

Ylei­sön pyyn­nös­tä Umpi­ku­ja jär­jes­te­tään vie­lä ker­ran — nyt Hämeen­lin­nas­sa. Kat­so verk­ko­kau­pas­ta ohjel­ma, aja­koh­dat ja muut lisä­tie­dot ja tule mukaan! Vii­meis­tä vie­dään!

 

RIPU­LI­RET­KI — vasik­ka­ri­pu­lit VEKS!

Kurs­si joka sisäl­tää ohjeet miten suih­kua­vat vasi­kan­ka­kat jää­vät unho­laan! Päi­vän jäl­keen osaat puut­tua ajois­sa, ottaa näyt­teen ja hoi­taa ripu­loi­van vasi­kan oikein. Päi­vä on koos­tet­tu siten, että läh­det kotiin käsis­sä­si ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­ma omal­le tilal­le­si – eli miten juu­ri teil­lä vasi­koi­den peput pysy­vät  puh­tai­na!!

Luen­noi­mas­sa Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rit!

PAIK­KA­KUN­NAT

24.1.2019 Karis (på svens­ka)

25.1.2019 Lau­kaa

7.2.2019 Jokioi­nen 

8.2.2019 Yli­vies­ka

13.2.2019 Turen­ki

14.2.2019 Rova­nie­mi

15.2.2019 Kemi

22.2.2019 Joen­suu

 

Haluat­ko näky­vyyt­tä yri­tyk­sel­le­si? Suo­ria kon­tak­te­ja eläin­lää­kä­rei­hin ja tuot­ta­jiin?

Jokai­sel­la Lehmälääkärit.com kurs­sil­la on tar­jol­la mini­mes­su­paik­ko­ja — hin­ta sisäl­tää stän­di­pai­kan sekä kah­den hen­ki­lön täy­den osal­lis­tu­mi­sen kurs­sil­le  mate­ri­aa­lei­neen ja tar­joi­lui­neen. Lois­ta­va tilai­suus niin isoil­le kuin pai­kal­li­sil­le pie­ny­ri­tyk­sil­le­kin tai neu­von­taor­ga­ni­saa­tioil­le tul­la esit­täy­ty­mään tuot­ta­jil­le!! Jos kiin­nos­tuit tai tie­dät jon­kun joka kiin­nos­tui­si yhteyt­tä sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com men­nes­sä!!

 

 

Olet­ko jär­jes­tä­mäs­sä nau­ta-aiheis­ta kou­lu­tus­ta, kurs­sia tai muu­ta tapah­tu­maa?

- Meil­tä saat pai­kal­le alan huip­pu­luen­noit­si­jat! 

Lehmälääkärit.com luen­not perus­tu­vat tut­kit­tuun tie­toon ja osal­lis­ta­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ylei­sön kans­sa. Leh­mä­lää­kä­rei­den luen­not ovat­kin saa­neet todel­la hyvää palau­tet­ta ympä­ri Suo­mea! Jos olet jär­jes­tä­mäs­sä nau­ta-aiheis­ta kou­lu­tus­ta, pyy­dä meil­tä sii­hen luen­noit­si­ja!

Novi­da Loi­maan Maa­ta­lous­op­pi­lai­tos on saa­nut teh­dä erit­täin antoi­saa yhteis­työ­tä Lehmälääkärit.com kans­sa. Olem­me Hei­di Hii­tiön kans­sa jo useam­man ker­ran jär­jes­tä­neet yhteis­työs­sä Nau­dan poi­ki­ma-apu ja vasi­kan ensi­hoi­to-kou­lu­tuk­sia pit­kin Ete­lä-Suo­mea.
Päi­vän palaut­teet ovat olleet todel­la posi­tii­vi­sia: “Erit­täin hyvä kou­lut­ta­ja, ammat­ti­tai­toi­nen & jak­saa hyvin kuun­nel­la — Edes päi­vä­uniai­kaan ei nuku­ta ;)”. “Sel­keä ja hyvä mate­ri­aa­li, jota on help­po itse­näi­ses­ti jäl­keen­päin lukea.” “Mie­len­kiin­toi­nen, sel­keä, ajan­koh­tai­nen ja käy­tän­nön­lä­hei­nen kou­lu­tus”. “Van­hoil­le­kin lomit­ta­jil­le tuli uut­ta tie­toa ja uusia asioi­ta”. “Näi­tä lisää”. — Vir­pi Loi­va­rin­ne, opet­ta­ja, Novi­da

 

Voim­me rää­tä­löi­dä kurs­sin tai luen­non pien­ryh­mäl­le tai isom­paan tilai­suu­teen. Voim­me pitää luen­to­ja myös etä­nä. 

Hin­ta riip­puu kes­tos­ta ja kurs­sin val­mis­te­luun kulu­vas­ta ajas­ta.  Voit itse ehdot­taa kurs­si­muo­toa, kes­toa, ajan­koh­taa sekä aihet­ta.

Val­mii­ta ja erit­täin suo­sit­tu­ja kurs­se­jam­me ovat olleet esim.

 • Nau­to­jen ensia­pu I (1 tai 2 päi­väi­se­nä kurs­si­na)
 • Uta­re­ter­veys — vii­den vuo­den päi­vi­tys (1 päi­vä)
 • Vasi­kan ja vas­ta­poi­ki­neen ensia­pu (1 päi­vä)
 • Nau­to­jen tart­tu­vat tau­dit (1 – 2 päi­vää)
 • Mitä leh­mät ker­to­vat? (1 luen­to­päi­vä ja 1 har­joi­tus­päi­vä)

Suo­sit­tu­ja luen­to­ja esim.

 • Nau­to­jen pii­le­vät tau­dit (tun­nin luen­nos­ta koko päi­vän kurs­siin)
 • Pii­le­vä ketoo­si
 • Nau­to­jen ter­vey­den­huol­to — euro­ja ennal­taeh­käi­sys­tä!
 • Tart­tu­vien tau­tien leviä­mi­sen ennal­taeh­käi­sy — tilal­ta toi­sel­le ja tilan sisäl­lä

 

Luen­noin­ti­pyyn­tö­jä ja kurs­si­pyyn­tö­jä tulee run­saas­ti, toi­voi­sim­me­kin että otat tämän aika­tau­luis­sa­si huo­mioon. Täl­lä het­kel­lä täyt­tyy jo kovaa vauh­tia kevään 2019 kalen­te­ri!

Älä kui­ten­kaan epä­röi ottaa yhteyt­tä – jos­kus pikai­nen­kin aika­tau­lu saat­taa onnis­tua!

Kaik­ki luen­tom­me perus­tu­vat jul­kais­tuun tie­teel­li­seen tie­toon sekä asian­tun­ti­ja­lausun­toi­hin. Pyy­dä tar­jous Ota yhteyt­tä – lomak­keel­la, soi­ta tai lähe­tä säh­kö­pos­tia info(at)lehmalaakarit.com!

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
 • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

 • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
 • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

 • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
 • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
 • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT