Moi ja kii­tos kun klik­ka­sit itse­si Leh­mä­lää­kä­rin Blo­gin pariin!

Vuon­na 2019 Blo­gi akti­voi­tuu ja muut­taa muo­to­aan. Kir­joit­ta­jat vaih­tu­vat Leh­mä­lää­kä­ris­tä toi­seen ja jul­kai­sem­me myös asiak­kai­den tari­noi­ta. Blo­gi toi­mii jat­kos­sa alus­ta­na tie­don jaka­mi­seen: mikä ennen oli mak­sul­lis­ta tie­toa Sisä­pii­ri­läi­sil­le, jul­kais­taan nyt kai­kil­le mak­sut­ta Blo­gi­teks­tei­nä. Sisä­pii­ris­sä ollei­ta videoi­ta päi­vi­te­tään ja jae­taan Lehmälääkärit.com omal­la You­Tu­be kana­val­la. Tie­don jaka­mi­ses­ta puheen ollen – tulee­han sinul­le jo Lehmälääkärit.com uutis­kir­je? Sitä kaut­ta saat tie­dot­teet jär­jes­tä­mis­täm­me kurs­seis­ta ja kou­lu­tuk­sis­ta. Nel­jä ker­taa vuo­des­sa ilmes­ty­väs­sä uutis­kir­jees­sä on aina joku tee­ma. Kir­jees­sä on pal­jon luet­ta­vaa, hyviä vink­ke­jä ja ohjei­ta tulos­tet­ta­vak­si nave­tal­le. Hel­mi­kuus­sa ilmes­ty­väs­sä vuo­den 2019 ensim­mäi­ses­sä kir­jees­sä aihee­na on tart­tu­vat tau­dit. Saat kir­jeen tilat­tua www.lehmalaakarit.com etusi­vul­ta. Ja sit­ten itse asi­aan..

Vuo­den vaih­tees­sa oli het­ki aikaa hen­gäh­tää ja miet­tiä, että mitä sitä oikein elä­mäl­tään halu­aa. Yli­mää­räi­set pro­jek­tit tut­ki­muk­sen ja jat­ko-opin­to­jen kans­sa päät­tyi­vät minun osal­ta­ni tois­tai­sek­si. Sepä oli­kin mel­koi­nen pudo­tus. Yhtäk­kiä vuo­si­kausia kes­tä­neet työt oli teh­ty. Mitä minä nyt teen? Mitä haluai­sin teh­dä? Tie­tää­kö kukaan edes mitä minä teen työk­se­ni? Tie­dän­kö itse­kään?

Tein pie­nen kyse­lyn lähi­su­ku­lai­sil­ta jou­lu­na – kysyin heil­tä, että tie­dät­te­kö te mitä minä teen työk­se­ni? Kum­mi­tyt­tö­ni vas­ta­si nel­jän vuo­den elä­män­ko­ke­muk­sel­laan kädet puus­kas­sa: ”No höh! Etkö sinä itse muka tie­dä? Sinä olet toh­to­ri ja sinä kor­jaat leh­miä.” Aika moni oli samaa miel­tä. Vää­rin. Isä­ni tie­si, että ”ennen paran­sit leh­miä – nyt yri­tät pitää ne ter­vee­nä, yrit­tä­mäl­lä löy­tää viko­ja ja vir­hei­tä tuo­tan­nos­ta”. Puo­lik­si oikein. Mie­he­ni vas­ta­si, että ”yri­tät aut­taa tilo­ja ja paran­taa nii­den kan­nat­ta­vuut­ta”. Bis­nes­mie­he­nä hän unoh­ti leh­mien hyvin­voin­nin, mut­ta muu­ten ihan hyvä.

Mitä minä ja Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rit luu­lem­me teke­väm­me tai pyrim­me teke­mään? Me pyrim­me saa­maan aikaan Tuot­ta­vuut­ta hyvin­voin­nil­la. Se tar­koit­taa, että AUTAM­ME tilo­ja löy­tä­mään tuo­tan­nol­li­set pul­lon­kau­lat eläin­ter­vey­des­sä. Mei­tä voi­si aja­tel­la erään­lai­si­na val­men­ta­ji­na. Tuot­ta­via eläi­miä huip­pu-urhei­li­joi­na. Emme me etsi viko­ja emme­kä vir­hei­tä. Emme­kä me tar­kas­ta mitään. Eläin­ten pitää voi­da hyvin ja olla ter­vei­tä, jot­ta geneet­ti­nen poten­ti­aa­li saa­daan esiin. Omas­ta mie­les­tä­ni esi­mer­kik­si nykyi­sen eläin­suo­je­lu­lain mini­mit (90-luvul­ta!!!) ovat niin van­han­ai­kais­ta ajat­te­lua, että niis­tä ei edes kan­na­ta puhua. Mini­mit eivät ole tule­vai­suu­den tuot­ta­jan apu­vä­li­nei­tä. Suo­mi ja koko maa­il­ma on täyn­nä tut­kit­tua ja hyväk­si havait­tua tie­toa toi­mi­vis­ta rat­kai­suis­ta eri ilmas­to­vyö­hyk­keil­lä – mik­si me emme käyt­täi­si nii­tä hyväk­sem­me?

Ammat­ti­ni siis on ajat­te­li­ja tai suun­nit­te­li­ja? Leh­mä­lää­kä­ri­nä minä mie­tin ja poh­din yhdes­sä yrit­tä­jien kans­sa tuo­tos-, kes­tä­vyys- ja sai­ras­tu­vuus­ta­voit­tei­ta. Mie­tim­me myös yhdes­sä, miten tavoit­teet saa­vu­te­taan ja kuka todel­la kai­ken sen kovan työn tekee? Ja kos­ka? Ja ennen kaik­kea – kan­nat­taa­ko se? Lehmälääkärit.com sai juu­ri käyt­töön­sä uuden eläin­ter­vey­den talou­den mal­lin­nus­oh­jel­man, Sim­Her­din, jon­ka avul­la näem­me mihin eläin­ter­vey­den osa-alu­ee­seen on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vin­ta panos­taa ja mihin ei. Vai­kut­taa ole­van tark­ka ja var­sin mai­nio työ­vä­li­ne!

Käy­tän­nös­sä minun työ­tä­ni on autos­sa, junas­sa ja len­to­ko­nees­sa istu­mis­ta. Se on tie­to­ko­neen äärel­lä istu­mis­ta. Se on valo­ku­vien ja videoi­den edi­toin­tia. Se on luen­to­jen teke­mis­tä ja pitä­mis­tä. Hotel­liöi­tä. Aikaa pois­sa kotoa. Se on yhteis­työ­tä kol­le­goi­den, neu­vo­jien ja sork­ka­hoi­ta­jien kans­sa. Mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lua ja muu­ta yri­tys­toi­min­nan pyö­ri­tys­tä. Se aiheut­taa välil­lä har­mai­ta hiuk­sia ja ärrä­päi­tä. Per­se on jumis­sa auto­mat­ko­jen jäl­keen tai hir­vet yrit­tä­vät itse­mur­haa auton keu­laan. Välil­lä fyy­si­set omi­nai­suu­det pet­tä­vät täy­sin ja käsi ei toi­mi­kaan. Huo­men­na taas toi­mii. Elä­mää.

Tämän työn suo­la minul­le on kui­ten­kin ne tila­käyn­nit ja kon­tak­tit asiak­kai­den kans­sa. Nii­den, joi­den työ­tä minä ja koko fir­ma arvos­taa täy­des­tä sydä­mes­tä. Johon minä en iki­nä pys­tyi­si. Osas­ta asiak­kai­ta tulee lähei­siä, osa halu­aa pitää tar­koi­tuk­sel­la etäi­syyt­tä. Joi­den­kin kans­sa puhu­taan tila­käyn­neil­lä pelk­kää asi­aa. Tois­ten kans­sa ter­vey­den­huol­lon lisäk­si elä­män koko kir­jo. Jos­kus nau­ret­tu vat­sa kipeä­nä ja jos­kus itku pääs­syt. Jos­kus ei sano­ja löy­dy. Jos­kus aamul­la puhe­li­mes­sa on tuu­le­tus­vies­te­jä kuten ”Tuo­tos­ta­voi­te meni rik­ki jo nyt – jes­jes­jes­jes­jes!!” tai ”Haha­haaa – meni Ben­fi­ta­lit van­hak­si!”. Jos­kus vies­tis­sä lukee ”V***u kun v*****aa!!”. Jos­kus mei­naa oma pää hajo­ta, kun ei pys­ty eikä voi eläin­lää­kä­ri­nä enem­pää aut­taa. Leh­mä­lää­kä­ri on kui­ten­kin vain Leh­mä­lää­kä­ri. En osaa hoi­taa kuin oman tont­ti­ni. Onnek­si kui­ten­kin on kon­tak­te­ja ja ver­kos­to­ja, joi­ta käy­te­tään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Vii­me kesä­nä Okras­sa stän­dim­me ohi kul­ki pari tei­ni-ikäis­tä tyt­töä jot­ka huo­ma­si­vat mei­dät: ”Siis Leh­mä­lää­kä­rit? OMG – kelaa mikä ammat­ti!”. Jep. Täl­lä­nen tuli valit­tua! 😀 😀

Jokai­nen ter­vey­den­huol­toe­läin­lää­kä­ri tekee työn­sä omal­la tyy­lil­lään – omal­la per­soo­nal­laan. Minun tyy­lis­tä­ni ei kaik­ki tyk­kää – osa väit­tää tyk­kää­vän­sä. Onnek­si mei­tä Leh­mä­lää­kä­rei­tä on jo niin mon­ta, että sopi­va ener­gia ja tapa toi­mia löy­tyy jokai­sel­le! Mie­tim­me­kin jos­kus, että pitäi­si net­ti­si­vuil­le lait­taa Leh­mä­lää­kä­ri-Asia­kas-Tin­de­ri – että saa­tai­siin heti sopi­vat ”mätc­hit”.

 

Mei­dän TH-slo­gan ”Tuot­ta­vuut­ta hyvin­voin­nil­la” kat­taa aja­tuk­se­na pal­jon. Samoin arvom­me laa­dus­ta, asia­kas­pal­ve­lus­ta, osaa­mi­ses­ta ja vas­tuus­ta. Itse toteu­tan nii­tä hyvil­lä mie­lin ja tie­dän että jokai­sel­la yri­tyk­sem­me Leh­mä­lää­kä­ril­lä nämä samat aja­tuk­set ovat kris­tal­lin kirk­kaat.

Iha­naa uut­ta vuot­ta 2019 jokai­sel­le teis­tä!

Hei­di Hoo (kos­ka mei­tä on nyt myös Hei­di Koo!)

 

P.S. Kat­so mei­dän Tuot­ta­vuut­ta hyvin­voin­nil­la video täs­tä: https://youtu.be/Xx90MaItNqA

 

P.P.S. Otta­kaa osaa Ripu­li­ret­kel­le, Umpi­ku­jaan ja Emo­päi­vään – löy­dät kurs­sit tääl­tä: www.lehmalaakarit.com/verkkokauppa