Lehmälääkärit.com omis­ta­juus­suh­teet ovat muut­tu­neet. Nykyi­siä omis­ta­jia perus­ta­jä­sen­ten (Hei­di Hii­tiö ja Vir­ve Kor­ho­nen) lisäk­si ovat eläin­lää­kä­rit San­ni Kal­lio, Mer­vi Yli-Hyn­ni­lä sekä Kris­se Sar­jo­ka­ri. Tutus­tu hei­hin TÄS­TÄ.

Uudet omis­ta­jat tuo­vat yri­tyk­seem­me kor­vaa­ma­ton­ta osaa­mis­ta ja koke­mus­ta sekä entis­tä enem­män asian­tun­ti­juut­ta, joka käy­te­tään suo­raan asiak­kai­dem­me hyväk­si!

Teke­mi­sen mei­nin­kiä, laa­tua — ihan mah­ta­va poruk­ka! Ter­ve­tu­loa tule­vai­suus!