Lehmälääkärit.com

LAA­TU. OSAA­MI­NEN. ASIA­KAS­PAL­VE­LU. VAS­TUU.

Lehmälääkärit.com

LAA­TU. OSAA­MI­NEN.
ASIA­KAS­PAL­VE­LU. VAS­TUU.

Lehmälääkärit.com on jouk­ko eläin­lää­kä­rei­tä, joi­den into­hi­mo­na on nau­dat ja työs­ken­te­ly tilal­lis­ten kans­sa! Työm­me perus­ta on ennal­taeh­käi­se­vä nau­ta­ter­vey­den­huol­to. Osa Leh­mä­lää­kä­reis­täm­me tar­jo­aa myös pal­ve­lui­ta akuut­tei­hin tar­pei­siin.

Lehmälääkärit.com tar­jo­aa myös kurs­si- ja kou­lu­tus­pal­ve­lu­ja tuot­ta­jil­le, lomit­ta­jil­le, neu­vo­jil­le, eläin­lää­kä­reil­le sekä kai­kil­le nau­dois­ta kiin­nos­tu­neil­le. Meil­tä saat myös huip­pu­luen­noit­si­jat omaan tilai­suu­tee­si!

Kat­so tule­vat kou­lu­tuk­set täs­tä. Mikä­li haluat jär­jes­tää oman, juu­ri tei­dän tar­pei­siin­ne rää­tä­löi­dyn kou­lu­tuk­sen, ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous!

Leh­mä­lää­kä­rin pals­ta: 14 kilon ihme

Leh­mä­lää­kä­rin pals­ta: 14 kilon ihme

Syk­sy on hujah­ta­nut nopeas­ti tääl­lä Poh­jois-Savos­sa, ja ensi­lu­men tul­tua ja men­tyä tal­ven tuloa odo­tel­laan kovas­ti. Var­sin­kin kun itse on viet­tä­nyt kuusi vuot­ta ete­läs­sä, jos­sa tal­vet ovat yleen­sä mus­tia ja par­haim­mil­laan har­mai­ta, kun­non lumi­pei­tet­tä on jo ikä­vä.…

Asiak­kai­den arvioin­nit

”Leh­mien ter­vey­den­huol­to sai uuden mer­ki­tyk­sen
Lehmälääkärit.com myö­tä ja leh­mien hyvin­voin­tia on
alet­tu paran­taa pala palal­ta. Usko­ma­ton tie­to ja tai­to -
ja jos eivät tie­dä, otta­vat asias­ta sel­vän!”

- Jen­na ja Juk­ka Sala­ma

”Leh­mä­lää­kä­reil­tä saa leh­mil­le ihan super­hy­vää hoi­toa ja asian­tun­te­via neu­vo­ja ren­nol­la mei­nin­gil­lä. Par­si­na­ve­tan eläin­ter­vey­des­sä on otet­tu iso­ja harp­pauk­sia eteen­päin ja TH-käyn­nit on joka ker­ta moti­voi­via. Ei vaih­det­tais!”

- Kat­ri Salo­vaa­ra

”Leh­mä­lää­kä­rit: Tilan etua ajat­te­le­vaa ter­vey­den­huol­toa”

- Anet­te ja Vil­le Kana­nen

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT