Lehmälääkärit.com

LAA­TU. OSAA­MI­NEN. ASIA­KAS­PAL­VE­LU. VAS­TUU.

Lehmälääkärit.com

LAA­TU. OSAA­MI­NEN.
ASIA­KAS­PAL­VE­LU. VAS­TUU.

Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den työn perus­ta­na on ennal­taeh­käi­se­vä nau­ta­ter­vey­den­huol­to. Autam­me Sinua mää­rit­tä­mään ja toteut­ta­maan toi­men­pi­teet, joi­den avul­la eläi­me­si pysy­vät ter­vei­nä ja tuot­ta­vi­na! Mei­dän avul­la saat Tuot­ta­vuut­ta hyvin­voin­nil­la!

Lehmälääkärit.com tar­jo­aa myös kurs­si- ja kou­lu­tus­pal­ve­lu­ja tuot­ta­jil­le, lomit­ta­jil­le, neu­vo­jil­le, eläin­lää­kä­reil­le sekä kai­kil­le nau­dois­ta kiin­nos­tu­neil­le. Meil­tä saat huip­pu­luen­noit­si­jat omaan nau­ta-aihei­seen tilai­suu­tee­si!

Kat­so tule­vat kou­lu­tuk­set täs­tä. Mikä­li haluat jär­jes­tää oman, juu­ri tei­dän tar­pei­siin­ne rää­tä­löi­dyn kou­lu­tuk­sen, ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous!

[sfp-page-plu­gin url=https://www.facebook.com/lehmalaakarit/ timeline=true show_facepile=false height=500]
NMC Inter­na­tio­nal Bovi­ne Mas­ti­tis Con­fe­rence 2018: Opin­to­ret­ki kesäi­seen Mila­noon

NMC Inter­na­tio­nal Bovi­ne Mas­ti­tis Con­fe­rence 2018: Opin­to­ret­ki kesäi­seen Mila­noon

Kes­kel­lä kesän työ­kii­rei­tä sain mah­dol­li­suu­den ottaa osaa ame­rik­ka­lai­sen NMC:n jär­jes­tä­mään vuo­sit­tai­seen uta­re­ter­veys­kon­fe­rens­siin, täl­lä ker­taa van­han man­te­reen upeas­sa Mila­nos­sa. Itsel­le mat­ka oli ensim­mäi­nen työn puo­les­ta ulko­mail­le teh­ty reis­su, joka lunas­ti…

Asiak­kai­den ter­vei­siä!

 
”Leh­mien ter­vey­den­huol­to sai uuden mer­ki­tyk­sen
Lehmälääkärit.com myö­tä ja leh­mien hyvin­voin­tia on
alet­tu paran­taa pala palal­ta. Usko­ma­ton tie­to ja tai­to -
ja jos eivät tie­dä, otta­vat asias­ta sel­vän!”

- Jen­na ja Juk­ka Sala­ma

”Leh­mä­lää­kä­reil­tä saa leh­mil­le ihan super­hy­vää hoi­toa ja asian­tun­te­via neu­vo­ja ren­nol­la mei­nin­gil­lä. Par­si­na­ve­tan eläin­ter­vey­des­sä on otet­tu iso­ja harp­pauk­sia eteen­päin ja TH-käyn­nit on joka ker­ta moti­voi­via. Ei vaih­det­tais!”

- Kat­ri Salo­vaa­ra

”Leh­mä­lää­kä­rit: Tilan etua ajat­te­le­vaa ter­vey­den­huol­toa”

- Anet­te ja Vil­le Kana­nen

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

  • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
  • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

  • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
  • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

  • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
  • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
  • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT