Ter­ve­tu­loa mukaan Lehmälääkärit.com sisä­pii­riin!

Leh­mä­lää­kä­rit.com sisä­pii­ri on Lehmälääkärit.com asia­kas­ti­loil­le sekä kurs­sio­sal­lis­tu­jil­le suun­nat­tu tie­to- ja kou­lu­tus­pal­ve­lu. Kir­jau­du sisään oma tili koh­das­ta saa­mil­la­si tun­nuk­sil­la!

Hyö­dyl­li­siä, raha­nar­voi­sia ja haus­ko­ja­kin het­kiä sivus­tom­me paris­sa!

Uuti­set

HUOM! Maa­nan­tai­na 25.9.  sivuil­la­me saat­taa esiin­tyä häi­riöi­tä joh­tuen sivu­jen päi­vi­tys­töis­tä. Päi­vi­tys­työt alka­vat klo 9.00 ja voi­vat kes­tää useam­man tun­nin ajan. Pahoit­te­lem­me täs­tä teil­le mah­dol­li­ses­ti aiheu­tu­vaa hait­taa. Päi­vi­tyk­sen tuli­si paran­taa sivu­jen…

lue lisää

DD -raport­ti lisät­ty!

Hui. DD semi­naa­ri 4.9. ava­si ihan uudet näkö­kul­mat koko tau­tiin. Suo­mes­sa ei aivan ole havah­dut­tu tähän tau­tiin, joka ei para­ne iki­nä. Sitä voi hal­li­ta, sitä voi ennal­taeh­käis­tä — lue jutus­ta miten ja mis­sä vai­hees­sa. Lisää sork­ka­jut­tu­ja on tulos­sa pian, kun…

lue lisää

Uut­ta sisäl­töä

Moi! San­nin kir­joit­ta­ma jul­kai­su Nau­ta ja Fos­fo­ri löy­tyy nyt Teks­tiä ja tie­toa koh­das­ta. Lisä­tään täl­lä vii­kol­la vie­lä jut­tu DD.stä!  

lue lisää

Uta­re­ter­veys

Uta­re­ter­veys-osio sisäl­tää pait­si perus­oh­jei­ta ja –asi­aa uta­rei­siin ja mai­don­tuo­tan­toon liit­tyen, myös alan uusin­ta tut­ki­mus­ta, tie­toa uta­re­tu­leh­duk­sis­ta, nii­den aiheut­ta­jis­ta ja paaaaaal­jon muu­ta. Täs­tä aihees­ta riit­tää asi­aa niin pal­jon kun jak­saa kir­joit­taa, ja tulee var­mas­ti ole­maan yksi vilk­kaim­min päi­vit­ty­vis­tä osiois­ta.

Kirur­gia

Tääl­tä löy­dät ylei­sim­pien kirur­gis­ten toi­men­pi­tei­den jat­ko­hoi­to-ohjeet, leik­kaus­ker­to­mus­ta­ri­noi­ta, tik­kien­pois­to-ohjeet, tie­toa mur­tu­mis­ta ym. mie­len­kiin­tois­ta.

Vasik­ka-asi­aa

Vasik­kacor­ner -osioon on kerät­ty vasi­koi­den sai­rauk­siin, hoi­toon ja ennal­taeh­käi­syyn liit­ty­viä tie­to­pa­ket­te­ja, mut­ta myös iha­nia vasik­ka­ku­via, joi­ta kat­se­le­mal­la huo­nom­pi­kin päi­vä para­nee.

Nau­to­jen Ensia­pu!

Tän­ne koo­taan pikaoh­jei­ta ja luen­to­ja eri­lai­siin hätä­ta­pauk­siin – mitä teh­dä jos sar­vi kat­ke­aa? Miten elvyt­tää vasik­ka? Mit­kä ovat koh­dun esiin­luis­kah­duk­sen ensia­pu­toi­met?

Hedel­mäl­li­syys

Hedel­mäl­li­syys-osios­sa on pun­ta­roi­tu pait­si hedel­mäl­li­syy­den tun­nus­lu­ku­ja ja hedel­mäl­li­syys­käyn­tien hyö­ty­jä, sin­ne lisä­tään tie­toa myös eri­lai­sis­ta hedel­mäl­li­syy­teen liit­ty­vis­tä häi­riöis­tä ja muis­ta kiin­nos­ta­vis­ta hedel­mäl­li­syy­sai­heis­ta.

Fysio­nurk­kaus

Fysio­kor­ne­ris­sa esi­te­tään pik­ku­vink­ke­jä liit­tyen omaan työ­hy­vin­voin­tiin ja palau­tu­mi­seen. Fysio­te­ra­peut­ti Kata­rii­na Tas­so opas­taa ja Hei­di ja Vir­ve yrit­tä­vät teh­dä peräs­sä 🙂

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT