Sork­ka­ter­vey­den­huol­to

Ontu­mi­nen aiheut­taa kar­ja­ti­loil­le mer­kit­tä­viä kus­tan­nuk­sia suo­raan alen­tu­neen tuo­tok­sen, sekä välil­li­ses­ti muun muas­sa hei­ken­ty­neen hedel­mäl­li­syy­den seu­rauk­se­na. Sork­ka­sai­rau­det aiheut­ta­vat myös huo­mat­ta­via kus­tan­nuk­sia yli­mää­räi­sen työn ja hoi­to­ku­lu­jen, sekä esim. sork­ka­vä­lin ajo­tu­leh­dus­ta­pauk­sis­sa anti­bioot­ti­hoi­dois­ta joh­tu­van mai­to­me­ne­tys­ten vuok­si. Suo­mes­sa ajo­tu­leh­dus­ta­pauk­sen kar­ja­kus­tan­nuk­set ovat vaih­del­leen 4560e ja 28 386e välil­lä ja kes­ki­mää­räi­nen kus­tan­nus per ajo­tu­leh­dus­leh­mä oli 489e (Hägg­man ym. 2015). Lisäk­si ontu­mi­nen vähen­tää eläi­men hyvin­voin­tia mer­kit­tä­väs­ti.

On erit­täin tär­ke­ää, että nau­dan ontu­mi­nen havai­taan aikai­ses­sa vai­hees­sa ja oikea hoi­to aloi­te­taan nopeas­ti. Jär­ke­vä toi­min­ta­ta­pa on ontu­vien eläin­ten hoi­ta­mi­sen lisäk­si panos­taa ennen kaik­kea sork­ka­sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­syyn. Tilan sork­ka­ter­veys­ti­lan­tee­seen voi­daan pereh­tyä eläin­lää­kä­rin kans­sa eril­li­sel­lä sork­ka­ter­vey­den­huol­to­käyn­nil­lä. Eläin­lää­kä­ril­lä on paras asian­tun­te­mus leh­män ana­to­mias­ta, fysio­lo­gias­ta, tart­tu­vis­ta tau­deis­ta, lää­ki­tyk­sis­tä ja käyt­täy­ty­mis­tar­peis­ta. Yhdis­tet­ty­nä jat­ko­kou­lu­tuk­se­na han­kit­tuun sork­ka­hoi­to-osaa­mi­seen, tar­jol­la on lyö­mä­tön asian­tun­ti­ja­pa­ket­ti!

Sork­ka­ter­vey­den­huol­to­käyn­neis­tä voi saa­da apua niin epi­de­mia­ti­lan­teen saa­mi­sek­si hal­lin­taan, kuin pit­kä­jän­tei­sem­pään­kin sork­ka­ter­vey­den edis­tä­mi­seen. Sork­ka­ter­vey­den­huol­to­käyn­nin tar­koi­tuk­se­na on kar­toit­taa tilan nykyi­nen sork­ka­ter­vey­den tilan­ne ja suun­ni­tel­la kei­no­ja tilan­teen paran­ta­mi­sek­si. Tila­käyn­nil­lä arvioi­daan tilan olo­suh­tei­ta ja käy­tän­tö­jä sork­ka­ter­vey­den näkö­kul­mas­ta. Lisäk­si käyn­tiin kuu­luu tutus­tu­mi­nen tilan sork­ka­hoi­to­ra­port­tei­hin ja mui­hin sork­ka­ter­veyt­tä kos­ke­viin ter­vey­den­huol­lon raport­tei­hin.

Sork­ka­ter­vey­den­huol­to­käyn­nil­lä hoi­de­taan myös ontu­vat eläi­met. Käy­tet­tä­vis­säm­me on kevyt koot­ta­va sork­ka­hoi­to­te­li­ne, joka sovel­tuu esi­mer­kik­si lukit­ta­vaan etuai­taan kyt­ket­ty­jen eläin­ten tut­ki­mi­seen ja hoi­toon. Jos ontu­via eläi­miä on pal­jon, käyn­ti voi­daan mah­dol­li­suuk­sien mukaan teh­dä yhteis­työs­sä tilan oman sork­ka­hoi­ta­jan kans­sa. Tilal­la työs­ken­te­le­vil­le hen­ki­löil­le voi­daan toi­vo­mus­ten mukaan antaa käy­tän­nön ohjaus­ta mm. sork­kien sai­ras­ken­gi­tyk­seen, sork­ka­si­tei­den teke­mi­seen sekä pai­kal­lis­hoi­to­val­mis­tei­den käyt­töön.

Tila­käyn­nis­tä teh­dään aina kir­jal­li­nen raport­ti ja sork­ka­ter­vey­teen kes­kit­ty­vä ter­vey­den­huol­to­suun­ni­tel­ma. Sork­ka­ter­vey­del­le ase­te­taan aina tila­koh­tai­set tavoit­teet. Tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta seu­ra­taan ja suun­ni­tel­maa päi­vi­te­tään tar­vit­taes­sa tilan toi­vo­mal­la taval­la.

Ennen tila­käyn­tiä

Eläin­lää­kä­ri tutus­tuu tilan sork­ka­hoi­to­ra­port­tei­hin ja mui­hin saa­ta­vil­la ole­viin ter­vey­den­huol­lon raport­tei­hin, jois­ta las­ke­taan
– Aineen­vaih­dun­nal­lis­ten sork­ka­sai­rauk­sien esiin­ty­mi­nen tilal­la.
– Tar­tun­nal­lis­ten sork­ka­sai­rauk­sien tilal­la esiin­ty­mi­nen tilal­la.
– Hoi­to­jen mää­rät (eri­tyi­ses­ti anti­bioot­ti­hoi­dot) ja sork­ka­sai­rauk­sis­ta joh­tu­vien pois­to­jen mää­rät.
– Ruo­kin­nan tasa­pai­no sork­ka­ter­vey­teen liit­tyen, mai­don pitoi­suu­det, rehua­na­lyy­sit, ruo­kin­ta­suun­ni­tel­miin tutus­tu­mi­nen.

Tila­käyn­ti

Rapor­teis­ta saa­dut tie­dot käy­dään yhdes­sä läpi tilan­väen kans­sa. Lisäk­si tila­käyn­nil­lä arvioi­daan tilan ja eläin­ten olo­suh­tei­ta ja käy­tän­tö­jä sork­ka­ter­vey­den näkö­kul­mas­ta.
– Kaik­ki ontu­vat leh­mät tut­ki­taan ja hoi­de­taan. Tilal­lis­ten on hyvä teh­dä tie­dos­sa ole­vis­ta ontu­vis­ta eläi­mis­tä lis­ta jo ennen käyn­tiä. Käyn­nin aika­na arvioi­daan myös mui­den eläin­ten ontu­mis­ta ja hoi­don­tar­vet­ta. Tar­peen mukaan sor­kat hoi­de­taan vuo­le­mal­la, lai­te­taan sork­ka­ken­kä tai sork­ka­si­de tai anne­taan lääk­keel­li­nen hoi­to.
– Sai­ras­ken­gi­tyk­sen, sork­ka­si­tei­den teke­mi­sen ja pai­kal­lis­hoi­to­val­mis­tei­den käy­tön opas­tus.

Raport­ti ja suun­ni­tel­ma

– Kuvaus tämän­het­ki­ses­tä sork­ka­ter­veys­ti­lan­tees­ta ja sai­rauk­sil­le altis­ta­vis­ta teki­jöis­tä.
– Tila­koh­tais­ten tavoit­tei­den aset­ta­mi­nen.
– Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma sork­ka­ter­vey­den paran­ta­mi­sek­si. Suun­ni­tel­maan kuu­luu aina tilan sisäis­ten käy­tän­tö­jen ja olo­suh­tei­den lisäk­si sork­ka­hoi­to­suun­ni­tel­ma, eli suun­ni­tel­laan kuin­ka usein sork­ka­hoi­ta­ja käy tilal­la, hoi­de­taan­ko sork­ka­hoi­ta­jan käy­des­sä kaik­ki eläi­met vai osa eläi­mis­tä, ja mit­kä eläi­met kul­la­kin ker­ral­la vali­taan hoi­det­ta­vik­si. Suun­ni­tel­ma teh­dään yhteis­työs­sä tilal­lis­ten ja tilan oman sork­ka­hoi­ta­jan kans­sa.

– Lää­ki­tys- ja hoi­to­suun­ni­tel­mat epi­de­mia­ta­pauk­sis­sa.

Seu­ran­ta

Sork­ka­ter­veys­ti­lan­net­ta ja sovit­tu­jen käy­tän­tö­jen toteu­tu­mis­ta seu­ra­taan jat­ko­käyn­neil­lä. Näi­den ajan­koh­ta sovi­taan tila­koh­tai­ses­ti ja tar­peen mukaan. Seu­ran­ta on erit­täin tär­ke­ää: sen avul­la saa­daan palau­tet­ta teh­dys­tä työs­tä ja tar­vit­taes­sa voi­daan käy­tän­tö­jä muut­taa ajois­sa.

Eläin­lää­kä­ri Juha Torp­pa

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

  • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
  • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

  • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
  • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

  • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
  • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
  • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT