Lehmälääkärit.com Ter­vey­den­huol­to — Tuot­ta­vuut­ta Hyvin­voin­nil­la!

Lehmälääkärit.com ter­vey­den­huol­lon nel­jä perus­pi­la­ria ovat: Laa­tu. Osaa­mi­nen. Asia­kas­pal­ve­lu. Vas­tuu. Lehmälääkärit.com TH perus­tuu uusim­paan tie­toon ja osaa­mi­seen ja kehi­täm­me itseäm­me jat­ku­vas­ti. Meil­le ter­vey­den­huol­to ei kos­kaan ole tar­kas­tus­käyn­ti, vaan taus­tal­la on aito halu aut­taa asia­kas­ta saa­vut­ta­maan tilan tavoit­teet. Muu­tok­set teh­dään asiak­kaan ehdoil­la, yhteis­työs­sä! Me kan­nam­me vas­tuun lupauk­sis­tam­me.

Ter­vey­den­huol­to (TH) on Teke­mis­tä Hyvin, Tavoit­tei­ta Huo­mi­sel­le  — Tuot­ta­vuut­ta Hyvin­voin­nil­la!

Riip­pu­mat­ta sii­tä, haluat­ko enem­män mai­to­lit­ro­ja tank­kiin, ter­veem­piä vasi­koi­ta, parem­pia päi­vä­kas­vu­ja tai vaik­ka­pa lyhyem­mät poi­ki­ma­vä­lit, sinä mää­ri­tät tavoit­teet – me autam­me toteu­tuk­ses­sa!

Tutus­tu tar­joa­miim­me ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lui­hin Alkuun, Vuo­teen, Huo­len­pi­toon ja Täs­mään. Valit­se oma leh­mä­lää­kä­ri­si, ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

TH® Alku 

TH® Alku on Lehmälääkärit.com eläin­läin­lää­kä­rin teke­mä ensim­mäi­nen ter­vey­den­huol­to­käyn­ti, joka on tar­koi­tet­tu  uusil­le asiak­kail­le!

Alku on nimen­sä mukai­nen – yhtei­nen alku tuot­ta­val­le ter­vey­den­huol­lol­le! Käyn­nil­lä tutus­tu­taan
tilan tämän­het­ki­siin tuo­tos- ja sai­raus­tie­toi­hin, kier­re­tään yhdes­sä tilat läpi ja suun­ni­tel­laan
yhdes­sä, min­kä­lai­nen ter­vey­den­huol­to oli­si sopi­vin­ta ja kan­nat­ta­vin­ta juu­ri Sinun tilal­le­si!
Alun yhtey­des­sä täy­te­tään myös Nase­van vuo­si­kat­saus­lo­ma­ke.

Hin­ta: 100 eur + 1 eur/­lyp­sy- tai emo­leh­mä* TAI 100 eur + 1 eur/10 eläin­tä (vasik­ka- ja liha­nau­ta­kas­vat­ta­mot)

*Ei käyn­ti­mak­su­ja, km kus­tan­nus 0,59€/km + alv 24%. Hoi­to­tie­dot ja TH-käyn­tien doku­men­toin­ti
auto­maat­ti­ses­ti Nase­van rekis­te­riin.

TH® Vuo­si 

Lehmälääkärit.com Vuo­si on ter­vey­den­huol­lon vuo­si­kat­saus. Se on yhteen­ve­to kulu­nees­ta vuo­des­ta –
Mis­sä onnis­tuim­me? Mihin kan­nat­tai­si panos­taa? Ase­te­taan rea­lis­ti­set tavoit­teet seu­raa­val­le vuo­del­le ja mie­ti­tään yhdes­sä miten ne saa­vu­te­taan!

Käyn­nin yhtey­des­sä täy­te­tään Nase­van vuo­si­kat­saus­lo­ma­ke. Lisäk­si saat myös eril­li­sen Lehmälääkärit.com Vuo­si TM -suun­ni­tel­man, johon koo­taan tär­keim­mät kon­kreet­ti­set toi­men­pi­teet vuo­dek­si eteen­päin, nii­den teki­jät ja aika­tau­lu.

TH® Vuo­si tila­käyn­nil­le on varat­tu tiet­ty aika, tila­koos­ta riip­puen 2–4 tun­tia, joka käy­te­tään eläin­osas­to­jen kier­tä­mi­seen sekä Nase­va­lo­mak­keen täyt­töön. Jos käyn­nil­lä tulee esiin joku laa­jem­paa paneu­tu­mis­ta vaa­ti­va koko­nai­suus, laa­dun takaa­mi­sek­si sitä var­ten vara­taan uusi aika.

Hin­ta mää­räy­tyy kar­ja­koon tai leh­mä­mää­rän mukai­ses­ti (ks. kuva alla). Hin­taan (alv 0%) lisä­tään km-
kor­vaus 0.59e/km (alv 0%). Ei käyn­ti­mak­sua.

Huom! Jos olet uusi asia­kas ja haluat sol­mia TH-sopi­muk­sen
mei­dän kans­sam­me – ks. myös Lehmälääkärit.com Alku TM –tar­jous!

Lehmälääkärit.com TH® Vuo­si hin­nas­to (alv 0%):

Ei käyn­ti­mak­su­ja, km kus­tan­nus 0,59€/km + alv 24%. Hoi­to­tie­dot ja TH-käyn­tien doku­men­toin­ti
auto­maat­ti­ses­ti Nase­van rekis­te­riin.

TH® Huo­len­pi­to 

 

Lehmälääkärit.com TH® Huo­len­pi­to aja­tuk­se­na on tar­jo­ta laa­jem­pia mah­dol­li­suuk­sia käyt­tää eläin­lää­kä­rin ammat­ti­tai­toa hyväk­seen oman kar­jan ter­vey­den­huol­los­sa, tilan­teen seu­ran­nas­sa ja tilan kehit­tä­mi­ses­sä. Lehmälääkärit.com
TH® Huo­len­pi­to on tar­koi­tet­tu asiak­kail­le, jot­ka halua­vat sään­nöl­li­siä käyn­te­jä ja laa­jem­paa kon­sul­taa­tio­ta omal­ta ter­vey­den­huol­toe­läin­lää­kä­ril­tään.

Huo­len­pi­to­so­pi­muk­seen voi kuu­lua esi­mer­kik­si hedel­mäl­li­syys­käyn­nit, lää­ke­luo­vu­tus, laa­ja etä­tu­ki ja vaik­ka­pa sään­nöl­li­nen tavoi­te­seu­ran­ta, esi­mer­kik­si uta­re­ter­vey­den osal­ta. Täl­löin sovit yhdes­sä eläin­lää­kä­ri­si kans­sa mitä mit­ta­rei­ta ja kuin­ka mon­ta tun­tia kuus­sa hän seu­raa, ja miten hän ne sinul­le rapor­toi. Voit myös pyy­tää hänel­tä kir­jal­li­sia työ­oh­jei­ta eri­lai­sis­ta aiheis­ta esim. työn­te­ki­jöil­le tai lomit­ta­jil­le. Kai­kel­le työl­le voit itse aset­taa mak­si­mi­tun­ti­mää­rän. Työt las­ku­te­taan aina toteu­tu­nei­den työ­tun­tien mukaan. Voit itse vali­ta halua­ma­si pal­ve­lut tar­joa­mal­tam­me lis­tal­ta.  Leh­mä­lää­kä­ri­si esit­te­lee Sinul­le täy­den lis­tan käyn­nin yhtey­des­sä.

Val­tao­sa asiak­kais­tam­me on jo valin­nut TH® Huo­len­pi­to koko­nai­suu­den ja se on rää­tä­löi­ty kul­le­kin tilal­le sopi­vak­si. Asiak­kaat arvos­ta­vat eläin­lää­kä­rin panos­ta ja osaa­mis­ta tilan tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­ses­sa. Lisäk­si he tie­tä­vät, että käyn­ti on häi­riö­tön ja sii­hen varat­tu run­saas­ti aikaa. Tämä on todel­lis­ta tii­mi­työ­tä — ter­vey­den­huol­toa, jon­ka tulok­set ovat todis­te­tus­ti erit­täin hedel­mäl­li­siä!

 

Hin­ta: 90e/tunti plus 0,59€/km plus alv 24%. Ei käyn­ti­mak­sua. Las­ku­tus toteu­tu­neen ajan mukaan aina tila­käyn­ti­ker­to­jen yhtey­des­sä. Vähim­mäis­käyn­ti­mää­rä TH® Huo­len­pi­dos­sa 4 krt/vuosi.

 

TH® Täs­mä

Lehmälääkärit.com TH® Täs­mä tar­jo­aa nimen­sä mukai­ses­ti rat­kai­sun avai­met johon­kin tiet­tyyn,
ongel­mak­si koet­tuun asi­aan. Ongel­ma voi olla esi­mer­kik­si tilan uta­re­ter­veys, ripu­loi­vat vasi­kat,
huo­not päi­vä­kas­vut, ontu­vat eläi­met tai äkil­li­nen sork­ka- tai tart­tu­vien tau­tien aiheut­ta­ma
epi­de­mia. Täs­mä­käyn­nil­lä voi­daan myös teh­dä ris­kin­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma: mini­moi­da tart­tu­vien tau­tien pää­sy ja leviä­mi­nen Sinun tilal­le­si.

Lehmälääkärit.com Täs­mä on hui­kea pal­ve­lu Sinul­le, joka olet val­mis ja moti­voi­tu­nut tart­tu­maan här­kää sar­vis­ta! Tämän­kal­tai­nen ongel­man­rat­kai­su vaa­tii eläin­lää­kä­ril­tä eri­tyis­osaa­mis­ta ja erin­omai­sia kom­mu­ni­kaa­tio­tai­to­ja. Tämän vuok­si Lehmälääkärit.com Täs­mä -käyn­nin teke­vä eläin­lää­kä­ri on joko itse syväl­li­ses­ti pereh­ty­nyt sel­vi­tet­tä­vän ongel­man aihea­lu­ee­seen tai hän ottaa mukaan­sa tila­käyn­nil­le koke­neen Lehmälääkärit.com -kol­le­gan.

Par­haan tulok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si vas­tuu­eläin­lää­kä­ri pereh­tyy tilan ongel­maan raport­tien ja
mui­den esi­tie­to­jen avul­la jo ennen tila­käyn­tiä. Tila­käyn­ti teh­dään sovit­tu­na päi­vä­nä ja sovit­tu­na
aika­na, asiak­kaan tah­dis­sa. Asia­kas saa tila­käyn­nil­lä yhdes­sä sovit­tu­jen asioi­den poh­jal­ta kir­jal­li­sen
suun­ni­tel­man aika­tau­lui­neen, jota läh­de­tään joh­don­mu­kai­ses­ti toteut­ta­maan. Suun­ni­tel­ma on aina tila­koh­tai­nen –paras mah­dol­li­nen juu­ri Sinul­le! Ongel­man rat­kea­mis­ta seu­ra­taan sovi­tus­ti joko puhe­li­mit­se,
vies­tein tai verk­ko­pa­la­ve­rien muo­dos­sa.

Lehmälääkärit.com TH® Täs­mä mak­saa (todis­te­tus­ti) itsen­sä takai­sin monin­ker­tai­ses­ti, edel­lyt­täen
että yhdes­sä sovi­tut asiat toteu­te­taan.

Hin­ta: 120e/tunti plus km 0,59e/km (alv 0%). Ei käyn­ti­mak­sua.

Esi­merk­ke­jä täs­mä­käyn­neis­tä:

TH® Täs­mä Uta­re­ter­veys
TH® Täs­mä Sork­ka­ter­veys

Lehmälääkärit.com Ter­vey­den­huol­to — Tuot­ta­vuut­ta Hyvin­voin­nil­la!

Lehmälääkärit.com ter­vey­den­huol­lon nel­jä perus­pi­la­ria ovat: Laa­tu. Osaa­mi­nen. Asia­kas­pal­ve­lu. Vas­tuu. Lehmälääkärit.com TH perus­tuu uusim­paan tie­toon ja osaa­mi­seen ja kehi­täm­me itseäm­me jat­ku­vas­ti. Meil­le ter­vey­den­huol­to ei kos­kaan ole tar­kas­tus­käyn­ti, vaan taus­tal­la on aito halu aut­taa asia­kas­ta saa­vut­ta­maan tilan tavoit­teet. Muu­tok­set teh­dään asiak­kaan ehdoil­la, yhteis­työs­sä! Me kan­nam­me vas­tuun lupauk­sis­tam­me. Ter­vey­den­huol­to (TH) on Teke­mis­tä Hyvin, Tavoit­tei­ta Huo­mi­sel­le  — Tuot­ta­vuut­ta Hyvin­voin­nil­la!

Riip­pu­mat­ta sii­tä, haluat­ko enem­män mai­to­lit­ro­ja tank­kiin, ter­veem­piä vasi­koi­ta, parem­pia päi­vä­kas­vu­ja tai vaik­ka­pa lyhyem­mät poi­ki­ma­vä­lit, sinä mää­ri­tät tavoit­teet – me autam­me toteu­tuk­ses­sa!

Tutus­tu tar­joa­miim­me ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lui­hin Alkuun, Vuo­teen, Huo­len­pi­toon ja Täs­mään. Tutus­tu eläin­lää­kä­rei­him­me tääl­lä, ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

TH® Alku TM

TH® Alku TM on Lehmälääkärit.com eläin­läin­lää­kä­rin teke­mä ensim­mäi­nen ter­vey­den­huol­to­käyn­ti, joka on tar­koi­tet­tu vain uusil­le asiak­kail­le!

Alku on nimen­sä mukai­nen – yhtei­nen alku tuot­ta­val­le ter­vey­den­huol­lol­le! Käyn­nil­lä tutus­tu­taan
tilan tämän­het­ki­siin tuo­tos- ja sai­raus­tie­toi­hin, kier­re­tään yhdes­sä tilat läpi ja suun­ni­tel­laan
yhdes­sä, min­kä­lai­nen ter­vey­den­huol­to oli­si sopi­vin­ta ja kan­nat­ta­vin­ta juu­ri Sinun tilal­le­si!
Alun yhtey­des­sä täy­te­tään myös Nase­van vuo­si­kat­saus­lo­ma­ke.

Hin­ta: 100 eur + 1 eur/lehmä*

*Ei käyn­ti­mak­su­ja, km kus­tan­nus 0,59€/km + alv 24%. Hoi­to­tie­dot ja TH-käyn­tien doku­men­toin­ti
auto­maat­ti­ses­ti Nase­van rekis­te­riin.

TH® Vuo­si TM

Lehmälääkärit.com Vuo­si TM on ter­vey­den­huol­lon vuo­si­kat­saus. Se on yhteen­ve­to kulu­nees­ta vuo­des­ta –
Mis­sä onnis­tuim­me? Mihin kan­nat­tai­si panos­taa? Ase­te­taan rea­lis­ti­set tavoit­teet seu­raa­val­le vuo­del­le ja mie­ti­tään yhdes­sä miten ne saa­vu­te­taan!

Käyn­nin yhtey­des­sä täy­te­tään Nase­van vuo­si­kat­saus­lo­ma­ke. Lisäk­si saat myös eril­li­sen Lehmälääkärit.com Vuo­si TM -suun­ni­tel­man, johon koo­taan tär­keim­mät kon­kreet­ti­set toi­men­pi­teet vuo­dek­si eteen­päin, nii­den teki­jät ja aika­tau­lu.

TH® Vuo­si TM tila­käyn­nil­le on varat­tu tiet­ty aika, tila­koos­ta riip­puen 2–4 tun­tia, joka käy­te­tään eläin­osas­to­jen kier­tä­mi­seen sekä Nase­va­lo­mak­keen täyt­töön. Jos käyn­nil­lä tulee esiin joku laa­jem­paa paneu­tu­mis­ta vaa­ti­va koko­nai­suus, laa­dun takaa­mi­sek­si sitä var­ten vara­taan uusi aika.

Hin­ta mää­räy­tyy kar­ja­koon tai leh­mä­mää­rän mukai­ses­ti (ks. kuva alla). Hin­taan (alv 0%) lisä­tään km-
kor­vaus 0.59e/km (alv 0%). Ei käyn­ti­mak­sua.

Huom! Jos olet uusi asia­kas ja haluat sol­mia TH-sopi­muk­sen
mei­dän kans­sam­me – ks. myös Lehmälääkärit.com Alku TM –tar­jous!

Lehmälääkärit.com TH® Vuo­si TM hin­nas­to (alv 0%):

Ei käyn­ti­mak­su­ja, km kus­tan­nus 0,59€/km + alv 24%. Hoi­to­tie­dot ja TH-käyn­tien doku­men­toin­ti
auto­maat­ti­ses­ti Nase­van rekis­te­riin.

TH® Huo­len­pi­to TM

 

Lehmälääkärit.com TH® Huo­len­pi­to TM aja­tuk­se­na on tar­jo­ta laa­jem­pia mah­dol­li­suuk­sia käyt­tää eläin­lää­kä­rin ammat­ti­tai­toa hyväk­seen oman kar­jan ter­vey­den­huol­los­sa, tilan­teen seu­ran­nas­sa ja tilan kehit­tä­mi­ses­sä. Lehmälääkärit.com
TH® Huo­len­pi­to TM on tar­koi­tet­tu asiak­kail­le, jot­ka halua­vat sään­nöl­li­siä käyn­te­jä ja laa­jem­paa kon­sul­taa­tio­ta omal­ta ter­vey­den­huol­toe­läin­lää­kä­ril­tään.

Huo­len­pi­to­so­pi­muk­seen voi kuu­lua esi­mer­kik­si hedel­mäl­li­syys­käyn­nit, lää­ke­luo­vu­tus, laa­ja etä­tu­ki ja vaik­ka­pa sään­nöl­li­nen tavoi­te­seu­ran­ta, esi­mer­kik­si uta­re­ter­vey­den osal­ta. Täl­löin sovit yhdes­sä eläin­lää­kä­ri­si kans­sa mitä mit­ta­rei­ta ja kuin­ka mon­ta tun­tia kuus­sa hän seu­raa, ja miten hän ne sinul­le rapor­toi. Voit myös pyy­tää hänel­tä kir­jal­li­sia työ­oh­jei­ta eri­lai­sis­ta aiheis­ta esim. työn­te­ki­jöil­le tai lomit­ta­jil­le. Kai­kel­le työl­le voit itse aset­taa mak­si­mi­tun­ti­mää­rän. Työt las­ku­te­taan aina toteu­tu­nei­den työ­tun­tien mukaan. Voit itse vali­ta halua­ma­si pal­ve­lut tar­joa­mal­tam­me lis­tal­ta.  Leh­mä­lää­kä­ri­si esit­te­lee Sinul­le täy­den lis­tan käyn­nin yhtey­des­sä.

Val­tao­sa asiak­kais­tam­me on jo valin­nut TH® Huo­len­pi­to TM koko­nai­suu­den ja se on rää­tä­löi­ty kul­le­kin tilal­le sopi­vak­si. Asiak­kaat arvos­ta­vat eläin­lää­kä­rin panos­ta ja osaa­mis­ta tilan tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­ses­sa. Lisäk­si he tie­tä­vät, että käyn­ti on häi­riö­tön ja sii­hen varat­tu run­saas­ti aikaa. Tämä on todel­lis­ta tii­mi­työ­tä — ter­vey­den­huol­toa, jon­ka tulok­set ovat todis­te­tus­ti erit­täin hedel­mäl­li­siä!

 

Hin­ta: 90e/tunti plus 0,59€/km plus alv 24%. Ei käyn­ti­mak­sua. Las­ku­tus toteu­tu­neen ajan mukaan aina tila­käyn­ti­ker­to­jen yhtey­des­sä. Vähim­mäis­käyn­ti­mää­rä TH® Huo­len­pi­dos­sa 4 krt/vuosi.

 

TH® Täs­mä TM

Lehmälääkärit.com TH® Täs­mä TM tar­jo­aa nimen­sä mukai­ses­ti rat­kai­sun avai­met johon­kin tiet­tyyn,
ongel­mak­si koet­tuun asi­aan. Ongel­ma voi olla esi­mer­kik­si tilan uta­re­ter­veys, ripu­loi­vat vasi­kat,
huo­not päi­vä­kas­vut, ontu­vat eläi­met tai äkil­li­nen sork­ka- tai tart­tu­vien tau­tien aiheut­ta­ma
epi­de­mia. Täs­mä­käyn­nil­lä voi­daan myös teh­dä ris­kin­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma: mini­moi­da tart­tu­vien tau­tien pää­sy ja leviä­mi­nen Sinun tilal­le­si.

Lehmälääkärit.com Täs­mä TM on hui­kea pal­ve­lu Sinul­le, joka olet val­mis ja moti­voi­tu­nut tart­tu­maan här­kää sar­vis­ta! Tämän­kal­tai­nen ongel­man­rat­kai­su vaa­tii eläin­lää­kä­ril­tä eri­tyis­osaa­mis­ta ja erin­omai­sia kom­mu­ni­kaa­tio­tai­to­ja. Tämän vuok­si Lehmälääkärit.com Täs­mä TM -käyn­nin teke­vä eläin­lää­kä­ri on joko itse syväl­li­ses­ti pereh­ty­nyt sel­vi­tet­tä­vän ongel­man aihea­lu­ee­seen tai hän ottaa mukaan­sa tila­käyn­nil­le koke­neen Lehmälääkärit.com -kol­le­gan.

Par­haan tulok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si vas­tuu­eläin­lää­kä­ri pereh­tyy tilan ongel­maan raport­tien ja
mui­den esi­tie­to­jen avul­la jo ennen tila­käyn­tiä. Tila­käyn­ti teh­dään sovit­tu­na päi­vä­nä ja sovit­tu­na
aika­na, asiak­kaan tah­dis­sa. Asia­kas saa tila­käyn­nil­lä yhdes­sä sovit­tu­jen asioi­den poh­jal­ta kir­jal­li­sen
suun­ni­tel­man aika­tau­lui­neen, jota läh­de­tään joh­don­mu­kai­ses­ti toteut­ta­maan. Suun­ni­tel­ma on aina tila­koh­tai­nen –paras mah­dol­li­nen juu­ri Sinul­le! Ongel­man rat­kea­mis­ta seu­ra­taan sovi­tus­ti joko puhe­li­mit­se,
vies­tein tai verk­ko­pa­la­ve­rien muo­dos­sa.

Lehmälääkärit.com TH® Täs­mä TM mak­saa (todis­te­tus­ti) itsen­sä takai­sin monin­ker­tai­ses­ti, edel­lyt­täen
että yhdes­sä sovi­tut asiat toteu­te­taan.

Hin­ta: 120e/tunti plus km 0,59e/km (alv 0%). Ei käyn­ti­mak­sua.

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

  • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
  • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

  • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
  • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

  • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
  • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
  • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT