Uta­re­ter­vey­den­huol­to

Uta­re­tu­leh­dus on tut­ki­tus­ti kal­lein lyp­sy­leh­miä vai­vaa­va tuo­tan­to­sai­raus, jon­ka hoi­toon kuluu pait­si pal­jon rahaa, myös pal­jon aikaa.

Tilan uta­re­ter­veys­ti­lan­net­ta voi­daan kar­toit­taa eril­li­sel­lä, yksit­täi­sel­lä käyn­nil­lä, ilman ter­vey­den­huol­to­so­pi­mus­ta. Käyn­ti kes­kit­tyy pel­käs­tään uta­re­ter­veys­ti­lan­teen sel­vit­tä­mi­seen ja paran­ta­mi­seen. Autam­me mie­lel­läm­me myös sanee­raus­suun­ni­tel­mien teos­sa esim. mah­dol­li­ses­sa Strep. aga­lac­tiae – tapauksissa.Jos koet­te uta­re­ter­vey­den ongel­mak­si ja haluat­te saa­da apua ongel­man sel­vit­tä­mi­seen, otta­kaa yhteyt­tä!

Ennen käyn­tiä uta­re­ter­vey­den­ti­laan tutus­tu­taan eri­lais­ten raport­tien perus­teel­la ja muo­dos­te­taan käsi­tys tilan

 • uta­re­ter­vey­den tun­nus­lu­vuis­ta
 • uta­re­tu­leh­dus­ten esiin­ty­vyy­des­tä tilal­la ja eri mai­don­tuo­tan­to­vai­heis­sa
 • uta­re­tu­leh­duk­sen aiheut­ta­ja­bak­tee­reis­ta
 • hoi­dois­ta ja hoi­ta­mat­to­muuk­sis­ta

Tila­käyn­ti

 • ajoi­te­taan lyp­sy­ase­ma­pi­ha­tois­sa ja par­si­na­ve­tois­sa lyp­syn aikaan
 • tut­ki­taan veti­men­päät
 • tar­kas­tel­laan lyp­syä, lyp­sy­ru­tii­ne­ja ja lyp­sy­ko­neen aiheut­ta­mia muu­tok­sia veti­mis­sä
 • tut­ki­taan solut­ta­vat leh­mät ja ote­taan tar­vit­taes­sa näyt­teet
 • arvioi­daan ympä­ris­tö­olo­suh­tei­den mah­dol­lis­ta vai­ku­tus­ta tilan­tee­seen

Raport­ti ja suun­ni­tel­ma

 • kuva­taan tämän het­ki­set uta­re­tu­leh­duk­sil­le altis­ta­vat teki­jät
 • teh­dään hoi­to­suun­ni­tel­ma ohjei­neen
 • teh­dään ohjeis­tet­tu toi­min­ta­suun­ni­tel­ma uta­re­ter­vey­den paran­ta­mi­sek­si
 • mie­ti­tään seu­ran­ta ja ennal­taeh­käi­sy­toi­men­pi­teet
 • suun­ni­tel­maa päi­vi­te­tään ja tilan­net­ta kont­rol­loi­daan sopi­muk­sen mukaan
 • suun­ni­tel­mat ovat aina tila­koh­tai­ses­ti mie­tit­ty­jä koko­nai­suuk­sia, jois­sa tilan resurs­sit, tavat ja toi­veet huo­mioi­daan

Uta­re­ter­vey­s­asiois­sa,
ota yhteyt­tä Hei­diin (p. 050 490 9670)

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
 • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

 • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
 • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

 • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
 • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
 • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT