Lehmälääkärit.com UUTI­SET ja BLO­GIT

Lehmälääkärit.comin tie­dot­teet ja muut uuti­set on luet­ta­vis­sa alta!

Emo­leh­mä­kurs­si 23.–24.8.2018 Ähtä­ris­sä, Hotel­li Mesi­käm­men

EMO­LEH­MÄ­KURS­SI 23.–24.8.2018 Hotel­li Mesi­käm­men, Ähtä­ri.  SAVE THE DATE!! Ter­vey­den­huol­to, ruo­kin­ta, lois­oh­jel­mat ja nau­to­jen käsit­te­ly! Onko Sinul­la emo­leh­miä? Olet­ko har­kit­se­mas­sa emo­leh­mä­kas­va­tus­ta? Olet­ko eläin­lää­kä­ri tai neu­vo­ja, jon­ka asiak­kai­na on…

lue lisää

Muu­tok­sia Lehmälääkärit.com omis­ta­juus­suh­tei­siin

Lehmälääkärit.com omis­ta­juus­suh­teet ovat muut­tu­neet. Nykyi­siä omis­ta­jia perus­ta­jä­sen­ten (Hei­di Hii­tiö ja Vir­ve Kor­ho­nen) lisäk­si ovat eläin­lää­kä­rit San­ni Kal­lio, Mer­vi Yli-Hyn­ni­lä sekä Kris­se Sar­jo­ka­ri. Tutus­tu hei­hin TÄS­TÄ. Uudet omis­ta­jat tuo­vat yri­tyk­seem­me…

lue lisää

Hei­dil­le myön­net­ty kan­sain­vä­li­nen sti­pen­di NMC:ltä!

Hei­dil­le myön­net­tiin Natio­nal Mas­ti­tis Counci­lin (NMC) sti­pen­di, jon­ka tur­vin hän saa mah­dol­li­suu­den mat­kus­taa Yhdys­val­toi­hin NMC kongres­siin ker­to­maan tut­ki­mus­tu­lok­sis­taan ensi vuo­den alus­sa. NMC on yksi suu­rim­mis­ta uta­re­ter­veyt­tä ja mai­don laa­tua edis­tä­vis­tä…

lue lisää

HUOM! Maa­nan­tai­na 25.9.  sivuil­la­me saat­taa esiin­tyä häi­riöi­tä joh­tuen sivu­jen päi­vi­tys­töis­tä. Päi­vi­tys­työt alka­vat klo 9.00 ja voi­vat kes­tää useam­man tun­nin ajan. Pahoit­te­lem­me täs­tä teil­le mah­dol­li­ses­ti aiheu­tu­vaa hait­taa. Päi­vi­tyk­sen tuli­si paran­taa sivu­jen…

lue lisää

Tule­via kurs­se­ja!

2.–3.11.2017 IISAL­MI: Nau­to­jen ensia­pu 1 ja Uta­re­ter­veys- vii­den vuo­den päi­vi­tys. Koh­de­ryh­mä tilal­li­set, lomit­ta­jat, eläin­lää­kä­rit ja neu­vo­jat. Ilmot­tau­tu­mi­nen tapah­tuu osta­mal­la kurs­sin mei­dän verk­ko­kau­pas­ta: voit osal­lis­tua joko jom­paan kum­paan tai molem­piin…

lue lisää

Kevään vii­mei­set WEBi­naa­rit: Par­ren mitoi­tuk­sis­ta 26.4.(pihatot) ja 3.5. (par­si­na­ve­tat) klo 10–11

Ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan kevään vii­mei­siä WEBi­naa­re­ja! Aihee­na par­sien mitoi­tuk­set ja nii­den vai­ku­tuk­set leh­miin. Miten leh­mis­tä näkee mikä on pie­les­sä? Mik­si par­ret ovat sot­tai­sia? Mil­lä kor­keu­del­la min­kä­kin put­ken pitäi­si olla? Miten mitoi­tuk­set vai­kut­ta­vat leh­mään…

lue lisää

Lehmälääkärit.com luen­noi­maan teil­le? Syk­syn 2017 ja alku­ke­vään 2018 kalen­te­rit täyt­ty­vät jo kovaa vauh­tia!

Heip­pa! Ensi vuo­den aika­na Lehmälääkärit.com jär­jes­tää jäl­leen omaa kou­lu­tus­ta, mut­ta mei­dän kalen­te­rit täyt­ty­vät yhä enem­män ja enem­män luen­noin­ti­pyyn­nöis­tä. Meil­tä saat­kin ihan huip­pu­luen­noit­si­jat pitä­mään nau­ta-aiheis­ta kurs­sia! Voim­me rää­tä­löi­dä kurs­sin…

lue lisää

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

  • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
  • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

  • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
  • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

  • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
  • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
  • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT