Tilaus- ja sopi­museh­dot

Lehmälääkärit.com verk­ko­kau­pan sopi­mus- ja toi­mi­tuseh­dot                                         Voi­mas­sa 27.11.2017 alkaen

 

Yleis­tä meis­tä ja verk­ko­kau­pas­ta

 

Verk­ko­kau­pan tuot­tei­ta myy ja Sisä­pii­ri-pal­ve­lun (jäl­jem­pä­nä Sisä­pii­ri) tar­jo­aa Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy (jäl­jem­pä­nä Lehmälääkärit.com) Y-tun­nus 2701507–7, pos­tio­soi­te Ohjas­tie 4 B 7 01900 Nur­mi­jär­vi. Myym­me tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta täy­si-ikäi­sil­le yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Tuot­tei­den hin­nat ja kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vat arvon­li­sä­ve­ro­lain mukai­set arvon­li­sä­ve­rot ovat ilmoi­tet­tu erik­seen. Hin­nat ilmoi­te­taan eurois­sa ja las­kun lop­pusum­ma sisäl­tää arvon­li­sä­ve­ron, mikä­li ei toi­sin mai­ni­ta. Pidä­täm­me oikeu­den hin­to­jen, toi­mi­tuseh­to­jen ja pos­ti­ku­lu­jen muu­tok­siin kos­ka tahan­sa. Pidä­täm­me oikeu­den myös peruut­taa kaup­pa tai teh­dä hin­ta­muu­tok­sia, mikä­li tilat­tu tuo­te tai sen hin­ta ei vas­taa todel­lis­ta mark­ki­na­hin­taa joh­tuen esi­mer­kik­si verk­ko­kau­pan tek­ni­ses­tä vir­hees­tä tai inhi­mil­li­ses­tä vir­hees­tä. Asiak­kaan on ennen tilaus­ta tutus­tut­ta­va kul­loin­kin voi­mas­sa ole­viin ehtoi­hin ja teke­mäl­lä tilauk­sen hän sitou­tuu näi­hin toi­mi­tuseh­toi­hin.

 

Sisä­pii­rin ylei­set käyt­tö­eh­dot

Nämä ylei­set ehdot kos­ke­vat kaik­kia Sisä­pii­rin käyt­tä­jiä ja ovat hei­tä oikeu­del­li­ses­ti sito­via. Käyt­tä­jän tulee lukea ja hyväk­syä nämä ylei­set ehdot ennen Sisä­pii­rin käyt­tä­mis­tä. Sisä­pii­rin käyt­tö­oi­keu­den mak­sa­mal­la käyt­tä­jä osoit­taa hyväk­sy­vän­sä nämä ehdot ja sitou­tuu nou­dat­ta­maan nii­tä. Jos käyt­tä­jä ei hyväk­sy jota­kin yleis­ten ehto­jen koh­taa tai ei pys­ty nou­dat­ta­maan ehto­ja, hän ei saa käyt­tää Sisä­pii­riä.

 

SISÄ­PII­RIN KÄYT­TÖ­OI­KEUK­SIEN SAA­MI­NEN JA SISÄ­PII­RIN KÄYT­TÖ

Sisä­pii­rin käyt­tö­oi­keu­den saa teke­mäl­lä Lehmälääkärit.com-verkkokaupassa mak­susuo­ri­tuk­sen.

Saa­dak­seen Sisä­pii­rin käyt­tö­oi­keu­den, käyt­tä­jän tulee;

 

 • Olla vähin­tään 18-vuo­tias, jot­ta voit rekis­te­röi­dä verk­ko­kaup­paan tilin
 • Asua vaki­tui­ses­ti Suo­mes­sa (”toi­mia­lue”)
 • Sitou­tua anta­maan rehel­li­set ja oikeat hen­ki­lö­tie­dot rekis­te­röin­nin yhtey­des­sä ja ilmoit­ta­maan meil­le aina, jos hen­ki­lö­tie­dot muut­tu­vat
 • Käyt­tää Sisä­pii­riä ainoas­taan hen­ki­lö­koh­tai­seen ja yksi­tyi­seen tar­koi­tuk­seen, eikä mihin­kään kau­pal­li­seen tai yhtei­söl­li­seen tar­koi­tuk­seen. Sisä­pii­rin käyt­tö­oi­keus on voi­mas­sa vain yksit­täis­ten käyt­tä­jien koh­dal­la, eikä käyt­tä­jäl­lä ole lupaa siir­tää käyt­tö­oi­keut­ta tai mitään sen tar­joa­maa oikeut­ta tai sii­tä joh­tu­vaa vel­vol­li­suut­ta kol­man­nel­le osa­puo­lel­le
 • Var­mis­taa, että hänel­lä on käy­tös­sään joko asian­mu­kai­nen mat­ka­vies­tin­verk­ko ja/tai laa­ja­kais­tai­nen Inter­net-yhteys omal­la kus­tan­nuk­sel­laan
 • Olla käyt­tä­mät­tä Sisä­pii­riä mil­lään lain­vas­tai­sel­la tai sopi­mat­to­mal­la taval­la ja var­mis­taa, ettei kukaan muu­kaan tee niin
 • Ymmär­tää, että Sisä­pii­rin saa­ta­vuu­teen saat­taa vai­kut­taa tie­to­verk­ko­lii­ken­teen ruuh­kat tai muut ver­kos­to-, ISP-, säh­kö-, tie­to­ko­ne- tai muut vies­tin­tä­on­gel­mat tai -häi­riöt ja että Lehmälääkärit.com ei ole vas­tuus­sa sii­nä tapauk­ses­sa, että Sisä­pii­rin käyt­tö ei onnis­tu täl­lai­ses­ta ruuh­kas­ta, ongel­mas­ta tai häi­riös­tä joh­tuen

 

Lehmälääkärit.com:lla on oikeus irti­sa­noa tai kes­keyt­tää tilauk­sen teh­neen käyt­tä­jän Sisä­pii­rin käyt­tö mil­loin tahan­sa. Lehmälääkärit.com:lla on oikeus lisäk­si irti­sa­noa tilauk­sen teh­neen käyt­tä­jän Sisä­pii­rin käyt­tö, jos:

 • käyt­tä­jä syyl­lis­tyy luvat­to­maan tai luvat­to­mak­si epäil­tyyn Sisä­pii­rin käyt­töön, tai
 • jät­tää nou­dat­ta­mat­ta näi­tä ylei­siä käyt­tö­eh­to­ja, tai

Edel­lä mai­ni­tuis­sa tapauk­sis­sa Lehmälääkärit.com:lla on oikeus pois­taa käyt­tä­jän käyt­tö­oi­keus välit­tö­mäs­ti. Lisäk­si Lehmälääkärit.com pidät­tää itsel­lään oikeu­den vaa­tia vahin­gon­kor­vaus­ta, mikä­li Lehmälääkärit.com:lle aiheu­tuu vahin­koa yllä kuvat­tu­jen rik­ko­mus­ten seu­rauk­se­na.

 

TUR­VAL­LI­SUUS

Käyt­tä­jä ei saa yrit­tää ohit­taa Sisä­pii­rin tur­va­jär­jes­tel­mää tai yrit­tää tes­ta­ta pal­ve­lun tur­val­li­suut­ta.
Käyt­tä­jä ei saa käyt­tää Sisä­pii­riä taval­la, joka voi vahin­goit­taa, sul­kea, yli­kuor­mit­taa, hai­ta­ta tai lou­ka­ta tois­ten käyt­tä­jien Sisä­pii­rin käyt­töä. Tämä kat­taa kai­ken sel­lai­sen aineis­ton lähet­tä­mi­sen tai välit­tä­mi­sen, joka sisäl­tää ohjel­mis­to­vi­ruk­sia tai mui­ta tie­to­ko­ne­koo­de­ja, tie­dos­to­ja tai ohjel­mia, jot­ka on suun­ni­tel­tu vahin­goit­ta­maan, kes­keyt­tä­mään, vau­rioit­ta­maan, tuhoa­maan tai rajoit­ta­maan min­kä tahan­sa Sisä­pii­riin suo­raan tai välil­li­ses­ti lii­te­tyn tie­to­ko­neoh­jel­mis­ton tai -lait­teis­ton toi­min­taa.
Käyt­tä­jä ei saa yrit­tää hank­kia luva­ton­ta pää­syä mihin­kään tie­to­ko­ne­jär­jes­tel­mään, ver­kos­toon, sisäl­töön tai tie­toon, jos­ta Lehmälääkärit.com verk­ko­si­vus­to, Sisä­pii­ri tai Sisä­pii­rin muo­dos­ta­vat jär­jes­tel­mät koos­tu­vat. Käyt­tä­jä ei myös­kään saa yrit­tää hank­kia pää­syä aineis­toi­hin tai tie­toi­hin, joi­ta ei tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti ole ase­tet­tu saa­ta­vil­le tai han­kit­ta­vak­si Sisä­pii­ris­tä.
Edel­lä mai­nit­tu­jen mää­räys­ten rik­ko­mi­nen kat­so­taan aina näi­den yleis­ten ehto­jen vaka­vak­si rik­ko­muk­sek­si, jol­loin Lehmälääkärit.com:lla on oikeus pois­taa käyt­tä­jän käyt­tö­oi­keus Sisä­pii­riin tai mil­lä tahan­sa muul­la

kei­nol­la estää kiel­le­tyn toi­min­nan jat­ku­mi­nen.

VAS­TUUM­ME
Sisä­pii­rin verk­ko­tal­len­teet tar­jo­taan ”sel­lai­se­naan” ja ”saa­ta­vuu­den mukaan” ja ne perus­tu­vat kir­jal­li­suu­teen, asian­tun­ti­ja­lausun­toi­hin sekä Lehmälääkärit.com:n eläin­lää­kä­rei­den amma­til­li­seen osaa­mi­seen. Verk­ko­si­vus­tol­lam­me on link­ke­jä kol­man­sien osa­puol­ten sivus­toil­le. Lehmälääkärit.com ei val­vo kol­man­sien osa­puol­ten sivus­to­jen sisäl­töä eikä ole vas­tuus­sa niis­tä tai mis­tään mene­tyk­sis­tä tai vahin­gois­ta, joi­ta sinul­le saat­taa aiheu­tua nii­den käy­tös­tä. Lehmälääkärit.com ei ole vas­tuus­sa mah­dol­li­sis­ta

vahin­gois­ta, jot­ka aiheu­tu­vat Sisä­pii­rin käy­tös­tä.

KOR­VAUS SOPI­MUS­RIK­KO­MUS­TI­LAN­TEES­SA
Mikä­li käyt­tä­jä rik­koo näi­tä ylei­siä ehto­ja taik­ka voi­mas­sa ole­van lain­sää­dän­nön mää­räyk­siä ja rik­ko­mus aiheut­taa vahin­koa Lehmälääkärit.com:lle, käyt­tä­jä on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan Lehmälääkärit.com:lle rik­ko­muk­sen seu­rauk­se­na aiheu­tu­neen vahin­gon täy­si­mää­räi­ses­ti.

TIE­TO­SUO­JA­KÄY­TÄN­TÖ
Lehmälääkärit.com käsit­te­lee kaik­ki asia­kas­tie­dot täy­sin luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja sitou­tuu ole­maan luo­vut­ta­mat­ta asia­kas­tie­to­ja kol­man­nel­le osa­puo­lel­le.

 

Käyt­tä­jä­ni­men ja sala­sa­nan tur­val­li­suus

Rekis­te­röi­ty­mi­sen yhtey­des­sä sinua pyy­de­tään valit­se­maan käyt­tä­jä­ni­mi ja sala­sa­na. Sinun on pidet­tä­vä nämä tie­dot luot­ta­muk­sel­li­si­na, eikä nii­tä saa luo­vut­taa mil­le­kään kol­man­nel­le osa­puo­lel­le. Vain sinä saat käyt­tää käyt­tä­jä­ni­meä­si ja sala­sa­naa­si, ja vain yhdel­lä lait­teel­la (kuten tie­to­ko­neel­la tai mat­ka­pu­he­li­mel­la) ker­ral­laan.

Lehmälääkärit.com:lla on oikeus kos­ka tahan­sa, koh­tuul­li­sen varo­tusa­jan puit­teis­sa, pyy­tää sinua vaih­ta­maan sala­sa­naa­si. Ymmär­rät, että täl­lai­nen muu­tos saat­taa kes­keyt­tää pää­sy­si pal­ve­luun väliai­kai­ses­ti.

Jos epäi­let, että joku toi­nen käyt­tää käyt­tä­jä­ni­meä­si ja/tai sala­sa­naa­si, sinun on ilmoi­tet­ta­va asias­ta meil­le välit­tö­mäs­ti ja vaih­det­ta­va sala­sa­na­si. Jos Lehmälääkärit.com:lla on syy­tä olet­taa, että käyt­tä­jä­ni­mi ja/tai sala­sa­na on pal­jas­tet­tu val­tuut­ta­mat­to­mal­le hen­ki­löl­le tai että nii­tä on muu­toin vää­rin­käy­tet­ty val­tuut­ta­mat­to­man hen­ki­lön toi­mes­ta, Lehmälääkärit.com:lla on oikeus pois­taa käyt­tö­oi­keu­te­si Sisä­pii­riin tai mil­lä tahan­sa muul­la kei­nol­la estää kiel­le­tyn toi­min­nan jat­ku­mi­nen.

 

Säh­kö­pos­tio­soi­te

Lehmälääkärit.com:n lähet­tä­mät tie­dot ja ilmoi­tuk­set lähe­te­tään rekis­te­röi­ty­mi­sen yhtey­des­sä annet­tuun säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Jos säh­kö­pos­tio­soit­tee­si muut­tuu, sinun on vii­py­mät­tä päi­vi­tet­tä­vä pro­fii­li­si osoit­tees­sa www.lehmalaakarit.com koh­das­sa ”Oma tili”. Lehmälääkärit.com:lla on oikeus pitää uusin­ta annet­tua säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta asiak­kaan oikea­na säh­kö­pos­tio­soit­tee­na.

 

Tilaa­mi­nen

Tilat­ta­vat tuot­teet vali­taan inter­ne­tin väli­tyk­sel­lä osoit­tees­sa www.lehmalaakarit.com lisää­mäl­lä ne ostos­ko­riin. Tilaus lähe­te­tään mak­sa­mal­la ostos­ko­rin sisäl­tö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauk­sen hyväk­syt nämä toi­mi­tuseh­dot, tuot­tei­den hin­nat sekä toi­mi­tus­ku­lut. Mikä­li tilaus­het­kel­lä anne­taan säh­kö­pos­tio­soi­te, tilauk­ses­ta lähe­te­tään tilaus­vah­vis­tus säh­kö­pos­tit­se. Tilaus­vah­vis­tuk­ses­ta ilme­ne­vät tila­tut tuot­teet sekä hin­ta. Tilauk­sen sisäl­lön voit tar­kis­taa myös osoit­tees­sa www.lehmalaakarit.com  ”Oma tili”-kohdassa. Tuot­tei­tam­me voi tila­ta verk­ko­kau­pan kaut­ta vain Suo­meen.

 

 

Mak­sa­mi­nen

Mak­sut veloi­te­taan kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton mukai­ses­ti. Hin­nat ilmoi­te­taan www.lehmalaakarit.com-sivustolla.

Kurs­sit on mak­set­ta­va Lehmälääkärit.com:n verk­ko­kau­pas­sa vii­meis­tään kul­loin­kin erik­seen ilmoi­tet­ta­va­na vii­mei­se­nä ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä­nä.

Sisä­pii­rin jat­ku­van tilauk­sen käyt­tö­oi­keus alkaa heti, kun mak­su on suo­ri­tet­tu Lehmälääkärit.com verk­ko­kau­pas­sa ja se on rekis­te­röi­ty Pay­Pa­lis­sa. Tilaus on voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Ker­ta­mak­su­na mak­set­tu Sisä­pii­rin tilaus alkaa heti, kun mak­su on suo­ri­tet­tu Lehmälääkärit.com verk­ko­kau­pas­sa ja Lehmälääkärit.com on luo­nut tilaa­jal­le käyt­tä­jä­tun­nuk­sen. Ker­ta­mak­su­na mak­set­tu tilaus on voi­mas­sa mak­se­tun ajan käyt­tä­jä­tun­nuk­sen luo­mi­ses­ta. Tilauk­sen olles­sa voi­mas­sa käyt­tä­jä voi hyö­dyn­tää Sisä­pii­rin verk­ko­tal­len­tei­ta niin pal­jon kuin halu­aa. Mah­dol­li­set liit­ty­mis­tar­jouk­set ovat voi­mas­sa ainoas­taan uusil­le asiak­kail­le.

 

Mak­su­ta­vat

Tuot­teet mak­se­taan tilauk­sen yhtey­des­sä ja veloi­te­taan ilmoit­ta­mal­ta­si mak­su­kor­til­ta tai pank­ki­ti­lil­tä. Osa mak­su­ta­vois­ta edel­lyt­tää rekis­te­röi­ty­mis­tä Lehmälääkärit.com:n asia­kas­re­kis­te­riin.

Verk­ko­kau­pan tuo­te- ja kurs­si­ti­lauk­sia sekä Sisä­pii­rin ker­ta­mak­su­ti­lauk­sia voi mak­saa seu­raa­vil­la mak­su­ta­voil­la: Bam­bo­ra Pay­Formn kaut­ta voit mak­saa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mak­su­kor­teil­la (credit/debit), las­kul­la tai osa­mak­sul­la. Käy­tet­tä­vis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osuus­pank­ki, Nor­dea, Dans­ke Bank, Oma Sääs­tö­pank­ki, Sääs­tö­pank­ki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, S-Pank­ki, Han­dels­ban­ken, Ålands­ban­ken, Mobi­le­Pay, Visa-, Visa Debit-, Visa Elect­ron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kor­tit sekä Euro­loan ja Enter­payn yri­tys­las­ku. Voit vali­ta mak­su­ta­vak­si myös Pay­Pa­lin.

Mobi­le­Pay: Voit mak­saa Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la­si, mikä­li olet sal­li­nut verk­ko­kau­pois­sa mak­sa­mi­sen sovel­luk­sen ase­tuk­sis­ta. Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la suo­ri­te­tut mak­sut veloi­te­taan lom­pak­koon lii­te­tyl­tä mak­su­kor­til­ta. Mikä­li mak­sun veloit­ta­mi­nen mak­su­kor­til­ta epä­on­nis­tuu, Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la mak­sa­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta verk­ko­kau­pas­sa.

Euro­loan: Euro­loan Las­kul­la saat tilaa­ma­si tuot­teet ennen mak­sa­mis­ta ja 14 päi­vää koro­ton­ta mak­suai­kaa. Voit myös halu­tes­sa­si muut­taa las­kun käte­väs­ti osa­mak­suk­si. Euro­loan Osa­mak­sul­la mak­saes­sa­si voit vali­ta itsel­le­si sopi­van mak­sua­jan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaa­ma­si tuot­teet ennen mak­sa­mis­ta. Voit myös mil­loin tahan­sa mak­saa koko sum­man ker­ral­la ilman lisä­ku­lu­ja. Euro­loan Las­kun tai Osa­mak­sun voi­vat vali­ta mak­su­ta­vak­si Suo­mes­sa asu­vat, yli 20-vuo­ti­aat asiak­kaat. Mak­su­ta­pa on mah­dol­li­nen 10–2000 euron ostok­sil­le. Osa­mak­su las­ku­te­taan 30 päi­vän välein, ja esi­mer­kik­si arvol­taan 1500 euron ostok­sen todel­li­nen vuo­si­kor­ko on 27,9 % mak­sua­jan olles­sa 12 kk (sis. kor­ko, las­ku­tus­li­sä ja avaus­mak­su).  Rahoi­tus­pal­ve­lul­lem­me on myön­net­ty Avain­lip­pu takeek­si koti­mai­ses­ta laa­dus­ta. Lisä­tie­to­ja Euro­loa­nis­ta osoit­tees­sa www.euroloan.fi/luotot/laskujaosamaksu

Euro­loan Con­su­mer Finance Oyj:llä on oikeus tar­kas­taa Euro­loan Las­kul­la tai Osa­mak­sul­la mak­sa­van asiak­kaan luot­to- ja osoi­te­tie­dot ja myön­tää tai evä­tä luot­to nii­den perus­teel­la. Euro­loan Con­su­mer Finance Oyj (2159120–9) on vuo­des­ta 2007 asti toi­mi­nut suo­ma­lai­nen rahoi­tusa­lan yri­tys.

Enter­pay yri­tys­las­ku: Enter­payn yri­tys­las­kul­la voit ostaa yri­tyk­sel­le­si hel­pos­ti las­kul­la. Mak­suai­ka on 14 päi­vää. Pal­ve­lu ei edel­ly­tä ennak­ko­re­kis­te­röi­ty­mis­tä, eikä sii­tä koi­du lisä­ku­lu­ja osta­jal­le. Lisä­tie­to­ja Enter­pay yri­tys­las­ku-pal­ve­lus­ta osoit­tees­sa www.enterpay.fi.

Sisä­pii­rin kes­to­jä­se­nyy­den mak­su­ta­pa­na on jat­ku­va Pay­Pal-mak­su. Ensim­mäi­nen kuu­kausi­mak­su mak­se­taan etu­kä­teen tilauk­sen yhtey­des­sä, jon­ka jäl­keen Pay­Pal veloit­taa kun­kin seu­raa­van kuu­kau­den kuu­kausit­tain etu­kä­teen ilmoit­ta­mal­ta­si mak­su­kor­til­ta, kun­nes lope­tat tilauk­se­si nou­dat­taen koh­dan ”Sisä­pii­rin jäse­nyy­den irtisanominen”-kohdan mää­räyk­siä.

 

Mak­su­pal­ve­lu­tar­joa­jat

 

Pay­byway Oy

Verk­ko­kau­pan mak­su­vä­lit­tä­jä­nä toi­mii Bam­bo­ra Pay­Form (Pay­byway Oy, y-tun­nus 2486559–4), joka on rekis­te­röi­ty Finans­si­val­von­nan yllä­pi­tä­mään mak­su­lai­tos­re­kis­te­riin. Mak­sa­mi­seen siir­ry­tään Bam­bo­ra Pay­Formn verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta ja tiliot­teel­la ja las­kul­la mak­sun saa­ja­na näkyy Bam­bo­ra Pay­Form, Pay­byway Oy tai Bam­bo­ra. Bam­bo­ra Pay­Form välit­tää mak­sut verk­ko­kaup­pi­aal­le. Mak­sa­mi­nen on tur­val­lis­ta, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa kos­ke­vat tie­dot väli­te­tään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin, ettei kukaan ulko­puo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tie­to­ja.

Kaup­pa syn­tyy verk­ko­kau­pan asiak­kaan ja verk­ko­kau­pan välil­le. Verk­ko­kau­pan vas­tuul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­ty­vät vel­voit­teet.

Lue lisää Bam­bo­ras­ta: https://www.bambora.com

 

Bam­bo­ra Pay­Form, Pay­byway Oy

Y- tun­nus: 2486559–4

Säh­kö­pos­ti: payform@bambora.com

Puhe­lin: 029 300 5050 (arki­sin klo 9–16)

Pos­tio­soi­te: Laser­ka­tu 6, 53850 Lap­peen­ran­ta

 

Pay­Pal

Pay­Pal on mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lu. Pay­Pal tili ava­taan luot­to­kor­til­la, jol­ta tilaus­mak­su veloi­te­taan. Jos et halua antaa Pay­Pal­lil­le mak­su­kort­ti­tie­to­ja, niin itse rahan siir­tä­mi­nen Pay­Pal­liin omal­ta pank­ki­ti­lil­tä on myös mah­dol­lis­ta (Mene Pay­pal tilil­le­si = My account — Edit pro­fi­le — Bank accounts — Add a bank account in Fin­land). Täs­sä tapauk­ses­sa voit mak­sel­la net­tios­tok­sia Pay­Pal­lin avul­la sil­lä sum­mal­la, joka sinul­la on tal­le­tet­tu­na Pay­Pal­liin.

Lisä­tie­toa Pay­Pal mak­sus­ta löy­tyy Pay­Pa­lin sivuil­ta www.paypal.com.

 

Lehmälääkärit.com pidät­tää oikeu­den suo­rit­taa tar­vit­taes­sa tavan­omai­sen luot­to­tie­to­jen tar­kas­tuk­sen. Sopi­mus Lehmälääkärit.com:n ja käyt­tä­jän välil­lä syn­tyy, kun Lehmälääkärit.com hyväk­syy käyt­tä­jän teke­män tilauk­sen.

 

Hin­nan­muu­tok­set

Jos Sisä­pii­rin kuu­kausi­mak­su muut­tuu kes­to­ti­laus­jak­son aika­na, Lehmälääkärit.com ilmoit­taa asias­ta säh­kö­pos­tit­se vähin­tään 30 päi­vää ennen muu­tos­ta. Mak­su­jen muut­ta­mi­nen lyhyem­mäl­lä varoi­tusa­jal­la on kui­ten­kin sal­lit­tua, jos Lehmälääkärit.com:n kulut pal­ve­lun saa­ta­vil­le aset­ta­mi­ses­ta kas­va­vat vero­tuk­sen tai yleis­ten mak­su­jen, valuut­ta­kurs­si­vaih­te­lui­den, kol­man­sis­ta osa­puo­lis­ta riip­pu­vien kulu­jen, viran­omais­mää­räys­ten tai lakien ja mui­den sään­nös­ten muu­tos­ten vuok­si ja jos muu­tos mak­suis­sa ei yli­tä kas­va­nei­den kus­tan­nus­ten mää­rää.

Jos et hyväk­sy mak­sui­hin liit­ty­viä muu­tok­sia, sinul­la on oikeus irti­sa­noa tilaus sii­tä päi­väs­tä läh­tien, jona muu­tos tulee voi­maan, sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että Lehmälääkärit.com:lle on ilmoi­tet­tu asias­ta vähin­tään kol­me (3) päi­vää ennen muu­tos­ten voi­maan­tu­loa.

Mak­su­ja kos­ke­viin muu­tok­siin lue­taan myös uuden mak­sun käyt­töön­ot­to.

 

Toi­mi­tuseh­dot

Tuo­te­ti­laus­ten käsit­te­ly ja varas­tos­ta toi­mi­tet­ta­vien tuot­tei­den toi­mi­tus teh­dään 1 vii­kon sisäl­lä tilauk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta.

Toi­mi­tam­me lähe­tyk­set Pos­tin kaut­ta. Pos­tin seu­ran­ta­jär­jes­tel­män ansios­ta asia­kas pys­tyy mil­loin tahan­sa tar­kis­ta­maan lähe­tyk­sen sijain­nin. Pos­tin seu­ran­ta­koo­di lähe­te­tään asiak­kaan ilmoit­ta­maan mat­ka­pu­he­lin­nu­me­roon, kun lähe­tys on pos­ti­tet­tu. Huo­mioit­han, että Pos­ti säi­lyt­tää lähe­tyk­siä saa­pu­mis­vii­kon jäl­keen kak­si täyt­tä viik­koa. Paket­ti­au­to­maat­ti­lä­he­tyk­set ovat nou­det­ta­vis­sa vii­kon ajan. Näet toi­mi­tus­ku­lut verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa ennen tilauk­sen lopul­lis­ta hyväk­sy­mis­tä.

Mikä­li tuo­te on kadon­nut tai vioit­tu­nut toi­mi­tuk­sen aika­na, tulee täs­tä ilmoit­taa vii­py­mät­tä, mut­ta kui­ten­kin 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa verk­ko­kau­pal­le (virve.korhonen@lehmalaakarit.com). Toi­mi­tuk­ses­sa vioit­tu­neis­ta pake­teis­ta tulee vii­py­mät­tä ilmoit­taa toi­mi­tuk­ses­ta vas­tan­neel­le yhtiöl­le.

 

Vaih­to ja palau­tuseh­dot

 

 1. Sisä­pii­rin kes­to­ti­lauk­sen irti­sa­no­mi­nen

Jos haluat irti­sa­noa kes­to­ti­lauk­se­si, voit teh­dä sen osoit­tees­sa www.lehmalaakarit.com koh­das­sa ”Oma tili” . Irti­sa­no­mi­nen astuu voi­maan, kun tilaus­jak­son kuu­kausi, jon­ka aika­na perut tilauk­se­si, päät­tyy tai lausek­keis­sa ”Hin­nan­muu­tok­set” ilmoi­tet­tu­jen irti­sa­no­mi­sai­ko­jen mukai­ses­ti, jos irti­sa­not Sisä­pii­rin kyseis­ten lausek­kei­den perus­teel­la.

 1. Sisä­pii­rin ker­ta­mak­sul­li­nen tilaus

Sisä­pii­rin ker­ta­mak­sul­li­nen tilaus on sito­va.

 1. Kurs­sit

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kou­lu­tuk­siin on sito­va kul­loin­kin erik­seen ilmoi­tet­ta­van vii­mei­sen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vän jäl­keen. Mikä­li osal­lis­tu­mi­nen peru­taan vii­mei­sen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vän jäl­keen, kou­lu­tuk­sen hin­nas­ta palau­te­taan 50 %. Osal­lis­tu­mis­paik­ka voi­daan siir­tää mil­loin tahan­sa kuluit­ta toi­sel­le hen­ki­löl­le. Osal­lis­tu­jan vaih­ta­mi­ses­ta on kui­ten­kin ilmoi­tet­ta­va Lehmälääkärit.com:lle ennen kou­lu­tuk­sen alka­mis­ta.

 1. Tuot­teet

Lehmälääkärit.com myön­tää myy­mil­leen tuot­teil­le kulut­ta­ja­suo­ja­lain mukai­sen 14 päi­vän palau­tusoi­keu­den. Halu­tes­sa­si palaut­taa tai vaih­taa tuot­tei­ta, ota ensin yhteyt­tä verk­ko­kaup­paan (virve.korhonen@lehmalaakarit.com) ja kysy palau­tus­oh­jei­ta. Lii­tät­hän palau­tuk­seen mukaan nime­si, yhteys­tie­to­si sekä tili­nu­me­ro­si mah­dol­lis­ta mak­sun­pa­lau­tus­ta var­ten. Pyy­däm­me sinua säi­lyt­tä­mään kaik­ki palau­tuk­seen liit­ty­vät doku­men­tit huo­lel­li­ses­ti, kun­nes olet saa­nut tie­don palau­tuk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta Lehmälääkärit.com:ilta. Palau­tet­ta­vat tuot­teet tulee olla käyt­tä­mät­tö­miä, myyn­ti­kun­toi­sia ja ne tulee paka­ta huo­lel­li­ses­ti.

 

Rekla­maa­tio

 1. Sisä­pii­ri

Huo­ma­tes­sa­si omas­ta toi­min­nas­ta­si riip­pu­mat­to­man vir­heen Sisä­pii­ris­sä, sinul­la on oikeus saa­da vir­he oikais­tuk­si. Säi­lyt­tääk­se­si oikeu­te­si vir­heen kor­jaa­mi­seen, sinun on otet­ta­va yhteyt­tä Lehmälääkärit.com:iin puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai pos­tit­se koh­tuul­li­sen ajan kulues­sa vir­heen havait­se­mi­ses­ta tai sii­tä, kun vir­he oli­si pitä­nyt havai­ta, ja ker­toa, mik­si mie­les­tä­si pal­ve­lu on vir­heel­li­nen. Rekla­maa­tion teh­tyä­si asia­si käsi­tel­lään 24 tun­nin kulues­sa. Lehmälääkärit.com ei ole vas­tuus­sa sinul­le, jos verk­ko­si­vus­to tai Sisä­pii­ri ei toi­mi, ei ole saa­ta­vil­la tai sii­nä on häi­riö, eikä myös­kään mis­tään vii­väs­tyk­ses­tä näi­den yleis­ten ehto­jen nou­dat­ta­mi­ses­sa, jos edel­lä mai­ni­tut joh­tu­vat mis­tä tahan­sa sel­lai­ses­ta syys­tä, jota Lehmälääkärit.com ei ole voi­nut koh­tuu­del­la vält­tää. Edel­lä mai­nit­tu kos­kee myös sel­lais­ta tilan­net­ta, jos­sa Lehmälääkärit.com:n mah­dol­lis­ta ali­hank­ki­jaa on koh­dan­nut edel­lä mai­nit­tu yli­voi­mai­nen este, eikä Lehmälääkärit.com:lla ole ollut mah­dol­li­suut­ta tur­vau­tua vaih­toeh­toi­seen ali­hank­ki­jaan.

 1. Tuot­teet

Ennen tilauk­sen toi­mi­tus­ta tilauk­sen voi peruut­taa kir­jal­li­sel­la ilmoi­tuk­sel­la säh­kö­pos­tit­se. Verk­ko­kau­pal­la on laki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myy­dyis­tä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me.

 

Imma­te­ri­aa­lioi­keu­det

Kaik­ki teki­jä­noi­keu­det ja muut imma­te­ri­aa­lioi­keu­det Lehmälääkärit.com:n verk­ko­si­vu­jen ja Sisä­pii­rin muo­dos­ta­vaan aineis­toon tai sisäl­töön kuu­lu­vat Lehmälääkärit.com:lle tai ne ovat Lehmälääkärit.com:n käyt­töön luval­la luo­vu­tet­tu­ja. Lehmälääkärit.com myön­tää sinul­le oikeu­den Sisä­pii­rin sisäl­töön ainoas­taan hen­ki­lö­koh­tai­sia ja yksi­tyi­siä tar­koi­tuk­sia var­ten (ei mihin­kään kau­pal­li­siin tar­koi­tuk­siin) sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että et

 • kopioi, jul­kai­se, jäl­jen­nä, vuo­kraa, ilmoi­ta, lähe­tä, jake­le, väli­tä tai saa­ta pal­ve­lun sisäl­töä hen­ki­löil­le, joil­la ei ole käyt­tö­oi­keut­ta tai jul­ki­ses­ti tai val­tuu­ta ketään muu­ta hen­ki­löä teke­mään siten;
 • lataa, lähe­tä eteen­päin tai jaa mitään pal­ve­lun sisäl­töä tai ota mitään mak­sua pal­ve­lun kat­so­mi­ses­ta;
 • kier­rä, muun­na, pois­ta, takai­sin­mal­lin­na, takai­sin­kään­nä, pura, muu­ta tai muu­ten kajoa mihin­kään pal­ve­lun osa­na ole­vaan tur­va- tai salaus- tai muu­hun tek­niik­kaan tai ohjel­mis­toon.

 

Sinul­le ei siir­ry Sisä­pii­rin tai min­kään sen sisäl­lön omis­tusoi­keut­ta.

Näi­den mää­räys­ten ja imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sien rik­ko­mi­nen kat­so­taan aina näi­den yleis­ten ehto­jen vaka­vak­si rik­ko­muk­sek­si, jol­loin Lehmälääkärit.com:lla on oikeus pois­taa käyt­tö­oi­keu­te­si Sisä­pii­riin tai mil­lä tahan­sa muul­la kei­nol­la estää kiel­le­tyn toi­min­nan jat­ku­mi­nen.

 

Rii­ta-asiat

Jos Lehmälääkärit.com:n ja kulut­ta­jan välil­lä ilme­nee eri­mie­li­syyk­siä, osa­puol­ten on ensin pyrit­tä­vä rat­kai­se­maan kiis­ta yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä. Jos osa­puo­let eivät pää­se sopi­muk­seen, kiis­ta kuu­luu Suo­men oikeus­is­tuin­ten yksin­omai­sen toi­mi­val­lan alai­suu­teen. Sano­tus­ta huo­li­mat­ta kulut­ta­jal­la on kui­ten­kin aina oikeus saat­taa rii­ta-asia kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan (www.kuluttajariita.fi) rat­kais­ta­vak­si Suo­men kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­ses­ti.

 

Yhteys­tie­dot

Jos sinul­la on verk­ko­si­vus­ton tai Sisä­pii­rin käyt­töä kos­ke­via ongel­mia tai kysy­myk­siä, ota yhteyt­tä joko;
lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen virve.korhonen@lehmalaakarit.com.;
soit­ta­mal­la meil­le Hei­di Hii­tiö 050 4909670/Virve Kor­ho­nen 040 1697300; tai
lähet­tä­mäl­lä pos­tia osoit­tee­seen Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy, Ohjas­tie 4 B 7, 01900 Nur­mi­jär­vi.

 

 

Rekis­te­ri­se­los­te

 

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukai­nen rekis­te­ri­se­los­te.
REKIS­TE­RIN­PI­TÄ­JÄ
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy (Y-tun­nus 2701507–7)  Ohjas­tie 4 B 7  01900 Nur­mi­jär­vi
REKIS­TE­RI­ASIOIS­TA VAS­TAA­VA YHTEYS­HEN­KI­LÖ
Vir­ve Kor­ho­nen  Säh­kö­pos­ti virve.korhonen@lehmalaakarit.com Puhe­lin +358 40 169 7300
REKIS­TE­RIN NIMI
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy (jäl­jem­pä­nä ”Lehmälääkärit.com”) asia­kas­re­kis­te­ri
REKIS­TE­RIN PITÄ­MI­SEN PERUS­TE
Hen­ki­lö on rekis­te­röi­ty­nyt Lehmälääkärit.comin asiak­kaak­si, osta­nut Lehmälääkärit.comista verk­ko­pal­ve­lun ja/tai tava­raa ja/tai osal­lis­tuu Lehmälääkärit.comin jär­jes­tä­mään tilai­suu­teen.
HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JEN KÄSIT­TE­LYN TAR­KOI­TUS
Rekis­te­riä käy­te­tään ainoas­taan Lehmälääkärit.comin ja asiak­kaan väli­seen asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon sekä asiak­kai­den tilaus­ten arkis­toin­tiin ja käsit­te­lyyn sekä asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­seen. Rekis­te­riä käy­te­tään myös kadon­nei­den paket­tien seu­ran­taan. Tie­to­ja voi­daan käyt­tää Lehmälääkärit.comin toi­min­nan kehit­tä­mi­seen, tilas­tol­li­siin tar­koi­tuk­siin ja hen­ki­lö­koh­tai­sem­man koh­den­ne­tun sisäl­lön tuot­ta­mi­seen verk­ko­pal­ve­luis­sam­me. Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­lain sal­li­mis­sa ja edel­lyt­tä­mis­sä rajois­sa.
Rekis­te­rin tie­to­ja voi­daan käyt­tää Lehmälääkärit.comin omis­sa rekis­te­reis­sä mai­non­nan koh­dis­ta­mi­seen luo­vut­ta­mat­ta hen­ki­lö­tie­to­ja ulko­puo­li­sil­le tahoil­le.
Lehmälääkärit.comilla on oikeus jul­kais­ta asia­kas­re­kis­te­rin sisäl­tä­mät tie­dot säh­köi­se­nä tai kir­jal­li­se­na luet­te­lo­na, ellei asia­kas sitä eri­tyi­ses­ti kiel­lä. Luet­te­lol­la tar­koi­te­taan esim. pos­ti­tus­tar­ro­ja suo­ra­mai­nok­siin. Asiak­kaal­la on oikeus kiel­tää tie­to­jen jul­kai­se­mi­nen ilmoit­ta­mal­la sii­tä Lehmälääkärit.comille säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen virve.korhonen@lehmalaakarit.com.
REKIS­TE­RIN SISÄL­TÄ­MÄT TIE­DOT
Hen­ki­lö­re­kis­te­ri sisäl­tää seu­raa­via tie­to­ja:

 • Asia­kas­nu­me­ro
 • Hen­ki­lön etu- ja suku­ni­mi
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Pos­tio­soi­te
 • Puhe­lin­nu­me­ro
 • Rekis­te­rin­pi­tä­jän säh­köis­ten pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sala­sa­nat
 • Tilaus­his­to­ria
 • Toi­mi­tus­ten seu­ran­ta­tie­dot

Yhteys­tie­dot tal­len­ne­taan asiak­kaan rekis­te­röi­ty­mi­sen yhtey­des­sä. Muut tie­dot tal­len­tu­vat asiak­kaan teh­des­sä ostok­sia verk­ko­kau­pas­sa.
TIE­TO­JEN LUO­VU­TUS
Asia­kas­re­kis­te­rin tie­dot ovat ainoas­taan Lehmälääkärit.comin käy­tös­sä. Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta Lehmälääkärit.comin ulko­puo­lel­le, pait­si luot­to­ha­ke­muk­seen, perin­tään tai las­ku­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa sekä lain­sää­dän­nön vel­voit­taes­sa.
Rekis­te­röi­ty­neen hen­ki­lö­tie­dot hävi­te­tään käyt­tä­jän pyyn­nös­tä, ellei lain­sää­dän­tö, avoi­met las­kut tai perin­tä­toi­met estä tie­to­jen pois­ta­mis­ta.
REKIS­TE­RIN SUO­JAUS
Rekis­te­riä ei luo­vu­te­ta sivul­li­sil­le. Rekis­te­rin käyt­tö­oi­keus edel­lyt­tää Lehmälääkärit.comin sisäi­sen ver­kon käyt­tä­jä­oi­keuk­sia. Rekis­te­ri sijait­see Lehmälääkärit.comin sala­sa­na­suo­ja­tul­la pal­ve­li­mel­la.

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

 • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
 • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

 • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
 • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
 • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

 • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
 • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
 • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT