Yhteys­tie­dot

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la info(at)lehmalaakarit.com tai etunimi.sukunimi(at)lehmalaakarit.com tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la.

Voit myös soit­taa meil­le p. 050 500 3773, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että teem­me run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Puhe­lun men­nes­sä vas­taa­jaan, olet­han ystä­väl­li­nen ja jätät vies­tin — näin pää­sem­me soit­ta­maan Sinul­le takai­sin heti kun se on mah­dol­lis­ta! 

Jos asia­si kos­kee Lehmälääkärit.com Oy:n yri­tys­toi­min­taan liit­ty­viä asioi­ta tai las­ku­tus­ta, ota yhteys suo­raan 

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

Jos asia­si kos­kee luen­noin­ti- tai tar­jous­pyyn­tö­jä, tai liit­tyy suo­raan Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan, ota yhteys suo­raan

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

Jos asia­si liit­tyy yri­ty­syh­teis­työ­hön tai mark­ki­noin­tiin tai sinul­la on kysy­myk­siä tai toi­vei­ta jär­jes­tä­miim­me kurs­sei­hin liit­tyen, ota yhteys

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

 

Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

Tilaa uutis­kir­jeem­me

Leh­mä­lää­kä­rei­hin saa par­hai­ten yhtey­den säh­kö­pos­til­la tai ohei­sel­la yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Voit myös soit­taa meil­le, mut­ta muis­tat­han ystä­väl­li­ses­ti että meis­tä suu­rin osa tekee run­saas­ti tila­käyn­te­jä ja kou­lu­tuk­sia, emme­kä sik­si aina ole puhe­li­men tavoi­tet­ta­vis­sa. Täs­sä tapauk­ses­sa ole ystä­väl­li­nen ja jätä vas­taa­jaan vies­ti — palaam­me asi­aan heti kun se on mah­dol­lis­ta!

Eläin­lää­kä­ri Vir­ve Kor­ho­nen p. 040 1697 300 virve.korhonen(at)lehmalaakarit.com

  • Toi­mi­tus­joh­ta­ja
  • Lehmälääkärit.com ylei­siin asioi­hin ja yri­tyk­seen liit­ty­vät asiat
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt

Eläin­lää­kä­ri Hei­di Hii­tiö p. 050 4909 670   heidi.hiitio(at)lehmalaakarit.com

  • Ongel­ma­sel­vi­tyk­set ja tila­käyn­nit
  • Luen­noin­ti­pyyn­nöt
  • Lehmälääkärit.com eläin­lää­kä­rei­den toi­min­taan liit­ty­vät asiat ja toi­veet

Eläin­lää­kä­ri San­ni Kal­lio p. 044 2835 242   sanni.kallio(at)lehmalaakarit.com

  • Yri­ty­syh­teis­työ ja spon­so­roin­ti
  • Mai­non­ta- ja mark­ki­noin­ti
  • Kurs­si­toi­veet
 
Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy
Y-tun­nus: 2701507–7
Ohjas­tie 4 b 7
01900 Nur­mi­jär­vi

Ota yhteyt­tä

Nimi*

Puhe­lin­nu­me­ro*

Säh­kö­pos­ti*

Aihe*

Vies­ti

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT