Lehmälääkärit.com

LAA­TU. OSAA­MI­NEN. ASIA­KAS­PAL­VE­LU. VAS­TUU.

Lehmälääkärit.com

LAA­TU. OSAA­MI­NEN.
ASIA­KAS­PAL­VE­LU. VAS­TUU.

Lehmälääkärit.com on jouk­ko eläin­lää­kä­rei­tä, joi­den into­hi­mo­na on nau­dat ja työs­ken­te­ly tilal­lis­ten kans­sa! Työm­me perus­ta on ennal­taeh­käi­se­vä nau­ta­ter­vey­den­huol­to. Osa Leh­mä­lää­kä­reis­täm­me tar­jo­aa myös pal­ve­lui­ta akuut­tei­hin tar­pei­siin.

Lehmälääkärit.com tar­jo­aa myös kurs­si- ja kou­lu­tus­pal­ve­lu­ja tuot­ta­jil­le, lomit­ta­jil­le, neu­vo­jil­le, eläin­lää­kä­reil­le sekä kai­kil­le nau­dois­ta kiin­nos­tu­neil­le. Meil­tä saat myös huip­pu­luen­noit­si­jat omaan tilai­suu­tee­si!

Kat­so tule­vat kou­lu­tuk­set täs­tä. Mikä­li haluat jär­jes­tää oman, juu­ri tei­dän tar­pei­siin­ne rää­tä­löi­dyn kou­lu­tuk­sen, ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä tar­jous!

Vasi­koi­den syn­nyn­näi­set jän­neon­gel­mat

Vasi­koi­den syn­nyn­näi­set jän­neon­gel­mat

Aika ajoin tulee kysy­myk­siä ja kuvia vasi­kois­ta, joil­la havai­taan heti syn­ty­män jäl­keen tai muu­ta­man päi­vän ikäi­se­nä kou­kis­tu­nei­ta tai ylio­jen­tu­nei­ta jal­ko­ja. Mitä ne ovat ja mitä niil­le pitäi­si teh­dä? Alla on käsi­tel­ty vasi­koi­den syn­nyn­näi­set jän­neon­gel­mat ja nii­hin…

Mik­si vasi­koi­den juot­toa ei kan­na­ta rajoit­taa?

Mik­si vasi­koi­den juot­toa ei kan­na­ta rajoit­taa?

Vir­ve kävi kat­so­mas­sa, mitä Lehmälääkärit.com:n omal­le Babe-vasi­kal­le kuu­luu. Babe on nyt 7 viik­koa van­ha ja kas­vaa vapaal­la juo­tol­la hyvin. Täs­tä ins­pi­roi­tu­nee­na hie­man tut­ki­mus­tie­toa tii­vis­tet­ty­nä sii­tä, mik­si vasi­koi­den juot­toa ei kan­na­ta rajoit­taa. Lyp­sy­ro­tui­set…

Asiak­kai­den arvioin­nit

 

”Leh­mien ter­vey­den­huol­to sai uuden mer­ki­tyk­sen
Lehmälääkärit.com myö­tä ja leh­mien hyvin­voin­tia on
alet­tu paran­taa pala palal­ta. Usko­ma­ton tie­to ja tai­to -
ja jos eivät tie­dä, otta­vat asias­ta sel­vän!”

- Jen­na ja Juk­ka Sala­ma

”Leh­mä­lää­kä­reil­tä saa leh­mil­le ihan super­hy­vää hoi­toa ja asian­tun­te­via neu­vo­ja ren­nol­la mei­nin­gil­lä. Par­si­na­ve­tan eläin­ter­vey­des­sä on otet­tu iso­ja harp­pauk­sia eteen­päin ja TH-käyn­nit on joka ker­ta moti­voi­via. Ei vaih­det­tais!”

- Kat­ri Salo­vaa­ra

”Leh­mä­lää­kä­rit: Tilan etua ajat­te­le­vaa ter­vey­den­huol­toa”

- Anet­te ja Vil­le Kana­nen

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT