Lehmälääkärit.com

Laa­tu. Osaa­mi­nen. Asia­kas­pal­ve­lu. Vas­tuu.

Tuo­tan­toe­läin­lää­kä­ri­pal­ve­lu Lehmälääkärit.com Oy on kah­den tuo­tan­toe­läin­lää­kä­rin perus­ta­ma yri­tys, joka tar­jo­aa nau­ta­ti­loil­le ter­vey­den­huol­to­käyn­te­jä, ongel­ma­sel­vi­tyk­siä, hedel­mäl­li­syys­käyn­te­jä ja kirur­gian pal­ve­lu­ja. Lisäk­si jär­jes­täm­me kou­lu­tus- ja kurs­si­pal­ve­lu­ja ympä­ri Suo­men, koh­dey­lei­sö­nä nau­ta­ti­lal­li­set, lomit­ta­jat ja eläin­lää­kä­ri­kol­le­gat. Lehmälääkärit.com arvo­ja ja aja­tuk­sia Arvo­ja ja aja­tuk­sia:

  • Tär­kein arvom­me on asia­kas­pal­ve­lu: meil­lä on aito moti­vaa­tio aut­taa asia­kas­tam­me.
  • Toi­min­tam­me läh­tö­koh­ta­na on aina tilan omat toi­veet, resurs­sit ja tavoit­teet.
  • Aito ter­vey­den­huol­to on tii­mi­työ­tä: olem­me yhtey­des­sä jat­ku­vas­ti myös mui­den alo­jen eri­tyis­osaa­jiin, jol­loin rat­kai­sut löy­ty­vät isom­piin­kin ongel­miin!
  • Tila­käyn­tei­hin panos­te­taan, ja niil­le vara­taan rei­lus­ti aikaa – ei kos­kaan kii­ret­tä ”kis­san­leik­kuuseen”!
  • Panos­tam­me laa­tuun – nau­ta­ti­lal­li­set ansait­se­vat eri­kois­osaa­jia!
  • Pidäm­me aktii­vi­ses­ti tie­to­jam­me ajan tasal­la ja pait­si seu­raam­me, myös osal­lis­tum­me alan tut­ki­muk­seen.
  • Emme jätä yksin – tilan­net­ta seu­ra­taan, suun­ni­tel­mia muo­ka­taan ja kuu­lu­mi­sia vaih­de­taan tar­peen mukaan! Olem­me­kin saa­neet run­saas­ti kii­tos­ta sii­tä, että asiak­kaan on help­po kysyä neu­voa pie­nis­sä­kin asiois­sa!

Lehmälääkärit.com toi­min­ta laa­je­nee pik­ku­hil­jaa, laa­tu edel­lä, ja lisää Leh­mä­lää­kä­rei­tä on liit­ty­mäs­sä jouk­koom­me. Lehmälääkärit.com start­taa­vat täl­lä het­kel­lä Nur­mi­jär­vel­tä, Asko­las­ta ja Vete­lis­tä. Teem­me käyn­te­jä lähia­luei­den lisäk­si 1–2 kk välein jat­ku­vas­ti Nur­mi­jär­vi — Ete­lä/­Kes­ki-Poh­jan­maa akse­lil­la. Ongel­ma­sel­vi­tyk­siä ja esim. 2 ker­taa vuo­des­sa tapah­tu­via ter­vey­den­huol­to­käyn­te­jä teem­me koko Suo­men alu­eel­la — myös ihan poh­joi­ses­sa! Näil­le reis­suil­le mah­tuu yksit­täi­siä käyn­te­jä ja kilo­met­rit jae­taan tilo­jen kes­ken. Eli niin kau­as kuin apua tar­vi­taan, sitä ollaan val­mii­ta tar­joa­maan! Tutus­tu sivui­him­me ja ota roh­keas­ti yhteyt­tä!

Uuti­set

Muu­tok­sia Lehmälääkärit.com omis­ta­juus­suh­tei­siin

Lehmälääkärit.com omis­ta­juus­suh­teet ovat muut­tu­neet. Nykyi­siä omis­ta­jia perus­ta­jä­sen­ten (Hei­di Hii­tiö ja Vir­ve Kor­ho­nen) lisäk­si ovat eläin­lää­kä­rit San­ni Kal­lio, Mer­vi Yli-Hyn­ni­lä sekä Kris­se Sar­jo­ka­ri. Tutus­tu hei­hin TÄS­TÄ. Uudet omis­ta­jat tuo­vat yri­tyk­seem­me…

lue lisää

Hei­dil­le myön­net­ty kan­sain­vä­li­nen sti­pen­di NMC:ltä!

Hei­dil­le myön­net­tiin Natio­nal Mas­ti­tis Counci­lin (NMC) sti­pen­di, jon­ka tur­vin hän saa mah­dol­li­suu­den mat­kus­taa Yhdys­val­toi­hin NMC kongres­siin ker­to­maan tut­ki­mus­tu­lok­sis­taan ensi vuo­den alus­sa. NMC on yksi suu­rim­mis­ta uta­re­ter­veyt­tä ja mai­don laa­tua edis­tä­vis­tä…

lue lisää

HUOM! Maa­nan­tai­na 25.9.  sivuil­la­me saat­taa esiin­tyä häi­riöi­tä joh­tuen sivu­jen päi­vi­tys­töis­tä. Päi­vi­tys­työt alka­vat klo 9.00 ja voi­vat kes­tää useam­man tun­nin ajan. Pahoit­te­lem­me täs­tä teil­le mah­dol­li­ses­ti aiheu­tu­vaa hait­taa. Päi­vi­tyk­sen tuli­si paran­taa sivu­jen…

lue lisää

YHTEIS­TYÖ­KUMP­PA­NIT